banner
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası

Bu kitapta, uygulamacıların, akademisyenlerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uygulanmakta olan Anayasa derlenmiştir.
 
İÇİNDEKİLER
HALKOYLAMASI SONUÇLARI 1
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ANAYASASI 1
BAŞLANGIÇ 1
KIBRIS TÜRK HALKI 2
Genel İlkeler 3
Devletin Şekli ve Nitelikleri 3
Devletin Bütünlüğü, Resmi Dili, Bayrağı, Ulusal Marşı ve Başkenti 3
Egemenlik 3
Yasama Yetkisi 4
Yürütme Yetkisi ve Görevi 4
Yargı Yetkisi 4
Anayasanın Üstünlüğü  ve Bağlayıcılığı 4
Eşitlik 5
Değiştirilemeyecek Kurallar 5
Genel Kurallar 5
Temel Hakların Niteliği ve Korunması 5
Temel Hak ve Özgürlüklerin Özü ve Sınırlanması 6
Temel Hak ve Özgürlükler ile Yetkilerin Kötüye  Kullanılmaması 6
Yabancıların Durumu 6
Kişinin Hak, Özgürlük ve Ödevleri 7
Kişi dokunulmazlığı 7
Hayat ve Vücut Bütünlüğü Hakkı 7
Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği 8
Hak Arama Özgürlüğü ve Yasal Yargı Yolu 10
Cezaların Yasal ve Kişisel Olması ve Sanık Hakları 11
Özel Hayatın Gizliliği 13
Konut Dokunulmazlığı 13
Haberleşme Özgürlüğü 13
Gezi ve Yerleşme Özgürlüğü 13
Vicdan ve Din Özgürlüğü 14
Düşünce, Söz ve Anlatım Özgürlüğü 15
Bilim ve Sanat Özgürlüğü 15
Basın Özgürlüğü 15
Gazete, Dergi ve Broşür Çıkarma Hakkı 16
Kitap Çıkarma Hakkı 17
Basın Araçlarının Korunması 17
Basın Dışı Haberleşme Araçlarından Yararlanma Hakkı 17
Düzeltme ve Cevap Hakkı 18
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı 18
Dernek Kurma Hakkı 18
İspat Hakkı 19
Sosyal ve Ekonomik Haklar, Özgürlükler ve Ödevler 19
Ailenin Korunması 19
Mülkiyet Hakkına Ait Genel Kural 19
Toprağın Korunması 20
Kıyıların Korunması 20
Tarih, Kültür ve Doğa Varlıklarının Korunması 21
Çevrenin Korunması 21
Kamulaştırma ve El Koyma 22
Vakıf Mallarla İlgili Kamulaştırma, El Koyma ve Sınırlandırma 24
Devletleştirme 24
Konut Hakkı 24
Sağlık Hakkı 25
Sözleşme Hakkı 25
Ekonomik ve Sosyal Hayatın Düzeni 25
Çalışma Özgürlüğü 26
Çalışma Hakkı ve Ödevi 26
Çalışma Koşulları 26
Dinlenme Hakkı 27
Ücrette Adalet Sağlanması 27
Sendika Kurma Hakkı 27
Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı 27
Sosyal Güvenlik Hakkı 28
Açlıktan Korunma Hakkı 28
Özel Olarak Korunma Hakkı 28
Güçsüzlerin Esenlendirilmesi 29
Öğrenim ve Eğitim Hakkı 29
Gençliğin Korunması 30
Sporun Geliştirilmesi 30
Sanatın, Sanatçının ve Kültürel Hakların Korunması 30
Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi 30
Tarım ve Çiftçinin Korunması 31
Tüketicilerin Korunması 31
Devletin Ekonomik ve Sosyal Ödevlerinin Sınırı 31
Siyasal Haklar ve Ödevler 31
Yurttaşlık 31
Seçme, Halkoylamasına Katılma ve Seçilme Hakkı 33
Seçimlerin Genel Yönetimi ve Denetimi 34
Siyasal Parti Kurma ve Partilerin Siyasal Hayattaki Yeri 34
Siyasal Partilerin Uyacakları İlkeler 35
Kamu Görevine Girme Hakkı 36
Mal Bildirimi 36
Yurt Ödevi 36
Vergi Ödevi 36
Dilekçe Hakkı 37
Cumhuriyet Meclisi 37
Cumhuriyet Meclisinin Oluşumu 37
Cumhuriyet Meclisinin Görev ve Yetkileri 38
Cumhuriyet Meclisi Seçimleri 38
Cumhuriyet Meclisinin Dokunulmazlığı, Kolluk ve Yönetim Hizmetleri 38
Cumhuriyet Meclisinin Toplantıları ve Çalışma Düzeni 39
Andiçme 40
Başkanlık Divanı 41
Yasama Dokunulmazlığı 41
Milletvekilliğinin Sona Ermesi 42
Milletvekilliği ile Bağdaşmayan Görevler 42
Milletvekillerinin Ödenekleri 43
Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesi 43
Yasaların Yapılması 44
Yasa ve Kararların Yapılması ile İlgili Genel Kurallar 44
Uluslararası Andlaşmaları Uygun Bulma 44
Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvetlerin Kullanılmasına İzin Verme 45
Bütçenin Hazırlanması, Uygulanması, Görüşülmesi ve Kabulü 46
Kesin Hesaplar 46
Yasaların Cumhurbaşkanınca Yayımlanması 47
Kararların İlanı 47
Cumhuriyet Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları 48
Genel Olarak Bilgi Edinme ve Denetleme Yetkisi 48
Soru ve Genel Görüşme 49
Araştırma ve Soruşturma 49
Yürütme 50
Cumhurbaşkanı 50
Cumhurbaşkanının Andiçmesi 51
Cumhurbaşkanının Partisi ile İlişkisi 51
Cumhurbaşkanının Yetki ve Görevleri 51
Cumhurbaşkanının Sorumsuzluğu ve Sorumluluğu 52
Cumhurbaşkanlığının Boşalması 52
Cumhurbaşkanlığına Vekillik Etme 53
Bakanlar Kurulu 53
Bakanlar Kurulunun Oluşumu 53
Başbakanın Görev, Yetki ve Sorumluluğu 54
Bakanlıkların Kurulması 55
Bakanlar Kurulunun Göreve Başlaması ve Sorumluluğu 56
Bakanların Görev, Yetki ve Sorumluluğu 57
Cumhuriyet Güvenlik Kurulu 58
Yasa Gücünde Kararname 58
Yönetsel Kurallar 59
Devlet Yönetimi 59
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) 59
Daire ve Hizmet Birimlerinin Kuruluşu 60
Merkezi Yönetim 60
Yurt Savunması ve Silahlı Kuvvetlerin Kuruluşu 60
Polis Örgütü 61
Yerel Yönetimler 61
Kamu Hizmeti ile İlgili Asıl ve Sürekli Görevlerin Yürütülmesi 61
Kamu Görevlileri ve Diğer Kamu Personeli ile İlgili Kurallar 62
Tüzük ve Yönetmelikler 63
Yasa Dışı Emirler 63
Olağanüstü Durumlar 64
Tabii Afet ve Ağır Ekonomik Bunalım Nedeniyle Olağanüstü
Durum İlanı 64
Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve Kamu Düzeninin Ciddi Şekilde Bozulması Nedenleriyle Olağanüstü Durum İlanı 64
Olağanüstü Durumlarla İlgili Düzenleme 64
Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hali 65
Kuruluşlar 67
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları 67
Radyo, Televizyon ve Haber Ajansları 67
Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi 68
Ekonomik ve Mali Kurallar 69
Mali Denetim 69
Kamu İktisadi Kuruluşlarının Denetimi 69
Kalkınma ve Planlama 69
Devletin Mali Yükümlülük Altına Konması ve Fon Kurulması 69
Genel Kurallar 70
Mahkemelerin Bağımsızlığı 70
Yargıçların Güvenceleri 70
Yargıçlık Mesleği 71
Duruşmaların Açık ve Kararların Gerekçeli Olması 71
Küçüklerin Yargılanması 72
Yüksek Adliye Kurulu 72
Mahkeme Karar ve Emirlerine Uymayanların Cezalandırılması 73
Yüksek Mahkeme 73
Yüksek Mahkemenin Oluşumu ve Görev Bölümü 73
Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri 75
Anayasa Mahkemesinin Yetkileri 75
Organlar Arasında Yetki Uyuşmazlığı 75
Yasaların Anayasaya Aykırılığı Konusu 76
İptal Davası 77
Anayasaya Aykırılık Konusunun Mahkemeler Tarafından Yüksek Mahkemeye İletilmesi 77
Anayasanın Yorumu 78
Anayasa Mahkemesinin Kararları 78
Yüksek Mahkemenin Yargıtay Olarak Görev ve Yetkileri 79
Yargıtayın Yetkileri 79
Yüksek Mahkemenin Yüksek İdare Mahkemesi 80
Olarak Görev ve Yetkileri 80
Yüksek İdare Mahkemesinin Yetkileri 80
Yüksek Mahkemenin Diğer Görev ve Yetkileri 82
Yüksek Mahkemenin Diğer Görev ve Yetkileri 82
Mahkeme Tüzükleri Yapma Yetkisi 82
Alt Mahkemeler 83
Mahkemelerin Kuruluşu, Görev ve Yetkileri 83
Askeri Yargı ve Askeri Yargıtay 83
Askeri Yargı 83
Askeri Yargıtay 84
Başsavcılık 84
Başsavcı ve Savcılar 84
Çeşitli Kurallar 86
Devletin Mülkiyet Hakkı 86
Kamu Görevlilerinin Haklarının Saklı Tutulması 88
Cumhuriyet Resmi Gazete'si 88
Geçici Kurallar 89
Hakların Korunması 89
Hak ve Yükümlülüklerin Değerlendirilmesi 90
Orman Tarlaları 90
Mevcut Mevzuatın Geçerliliği ve Bu Mevzuatın Anayasaya Aykırılığı İddiası 91
Cumhuriyet Meclisi Seçimleri 91
Cumhurbaşkanının Seçimi ve Eski Cumhurbaşkanının Görevinin Sona Ermesi 92
Kurucu Meclisin Hukuki Varlığının Sona Ermesi 92
Geçici İçtüzük 92
Bakanlar Kurulunun Durumu 93
Savunma ve İşbirliği 93
Anayasanın Kabul Ettiği Organ, Kurum ve Kurulların Durumu 93
Anayasa Metninin Yayımlanması 93
Ölüm Cezalarının Müebbet Hapse Dönüştürülmesi 94
Son Kurallar 94
Anayasanın Değiştirilmesi 94
Başlangıç Kısmı 94
Anayasanın Yürürlüğe Girmesi 95

Liste Fiyatı: 410,00
Yayın Tarihi: 30.10.2019
ISBN: 9786053157427
Dil: TÜRKÇE
Sayfa Sayısı: 95
Cilt Tipi: Karton Kapak
Kağıt Cinsi: 1. Hm. Kağıt
Boyut: 15 x 21 cm

İlgili Kategoriler:

Fiyat Geçmişi: Product Price History Thumb
Platin Üye olarak kargo ücreti ödemeden ekstra indirimli alışveriş yapabilirsiniz.
Üstelik yalnızca kazandığınız puanlarınızla ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz.
Platin Üyeliği Hemen Başlat
Platine Özel Fiyat: 330,05
banner

loading
Bu kitaba link vermek için alttaki html kodu web sayfanıza koyabilirsiniz;

<a href="https://www.kitapyurdu.com/kitap/kuzey-kibris-turk-cumhuriyeti-anayasasi/519651.html"> <img src="https://img.kitapyurdu.com/v1/getImage/fn:10138204/wi:85/wh:true" alt="www.kitapyurdu.com'dan satın al" border=0></a>
banner
banner
banner
loading
banner
banner