Bedava Kargo

THEMIS İdare Hukuku

Kitaptaki konuların ana başlıkları:
1. KISIM
İDARE HUKUKU GENEL ESASLAR
Birinci Bölüm: İdare Hukukuna Giriş
I. GENEL OLARAK İDARE HUKUKU
II. İDARE HUKUKUNUN ALANI.
A. İşlem Yönünden
B. Eylem Yönünden
C. Sözleşmeler Yönünden
III. İDARİ NİTELİKLİ FAALİYETLER İÇİN AYRI BİR İDARİ YARGILAMA DÜZENİ GEREKLİ MİDİR?
IV. KAMU İDARELERİ ve İDARİ FAALİYET
A. Yapısal (Organik) Anlamda İdare
B. Devlet Tasarrufları ve İdari Faaliyet (İdari Fonksiyon)
1. Yasama Tasarrufları
2. Yargısal Tasarruflar
3. Siyasal Tasarruflar
4. İdari Tasarruflar
5. İdarenin Özel Hukuk Tasarrufları
V. TÜRKİYE İDARESİNİN GÖREVLERİ
A. Milli Güvenliğin Sağlanması
B. Kolluk Faaliyetleri
C. Kamu Hizmetleri
D. Özendirme, destekleme faaliyetleri
E. Planlama faaliyetleri
F. İç düzen (öz yönetim) faaliyetleri
 
İkinci Bölüm: İdareye İlişkin Anayasal Hükümler
I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ
A. Polis Devleti
B. Hazine Teorisi
C. Hukuk Devleti
1. Kuvvetler Ayrılığı
2. Temel Hakların Güvence Altına Alınması
3. Yasama İşlemlerinin Yargısal Denetimi
4. İdari İşlemlerin Yargısal Denetimi ve İdarenin Mali Sorumluluğu
5. Yargı Bağımsızlığı
6. Kanuni Hâkim Güvencesi.
7. Hukukun Genel İlkeleri ile Ceza Hukukunun Evrensel İlkelerine Bağlılık
8. Eşitlik İlkesi
II. LAİKLİK İLKESİ
III. MERKEZDEN ve YERİNDEN YÖNETİM İLKELERİ
A. Merkezi İdare (Devlet Tüzel Kişiliği)
1. Merkezi İdarenin Başkent Örgütü
2. Merkezi İdarenin Taşra Örgütü
B. Yerinden Yönetimler (Diğer Kamu Tüzel Kişileri)
1. Yerel Yerinden Yönetimler (Mahalli İdareler)
2. Hizmet Yerinden Yönetimler (Kamu Kurumları)
C. Merkezden Yönetimin ve Yerinden Yönetimin Yarar ve Sakıncaları
D. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU ÇERÇEVESİNDE KAMU İDARELERİ
1. Devlet Tüzel Kişiliği
2. Diğer Kamu Tüzel Kişileri
E. Devlet ve Diğer Kamu Tüzel Kişilerine Genel Bakış
IV. KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ
A. Genel Olarak
B. Kamu Tüzel Kişiliğinin Kurulması ve Kaldırılması
V. İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ
A. Hiyerarşi
1. Genel Olarak
2. Hiyerarşik Makamlar
3. Hiyerarşik Yetkiler
4. Hiyerarşinin Niteliği ve Kapsamı
B. İdari Vesayet
1. Genel Olarak
2. 1982 Anayasasında İdari Vesayet
3. İdari Vesayet Makamları
4. İdari Vesayet Yetkileri
C. Karşılaştırmalı Olarak Hiyerarşi ve İdari Vesayet
 
Üçüncü Bölüm: İdari Faaliyetin Anayasa Dışındaki Kaynakları
I. KANUN
II. İDARENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ
A. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
B. Kanun Hükmünde Kararnameler
1. Genel Olarak
2. Kanun Hükmünde Kararnamelerin Unsurları.
III. TÜZÜK
A. Tüzüğün Unsurları
1. Yetki
2. Sebep
3. Konu
4. Amaç
5. Şekil ve Usul
B. Tüzüklerin Yargısal Denetimi
IV. YÖNETMELİK
A. Yönetmeliğin Unsurları
1. Yetki
2. Sebep
3. Konu
4. Amaç
5. Şekil ve Usul
B. Yönetmeliğin Yargısal Denetimi
V. İDARENİN DİĞER DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ
A. Tebliğ
B. Özelge (Mukteza, Yazılı Görüş)
C. Sirküler
VI. HUKUKUN GENEL İLKELERİ
VII. YARGISAL İÇTİHATLAR.
VIII. ÖĞRETİ (DOKTRİN).
IX. ÖRF VE ADET (GELENEK) HUKUKU
 
Dördüncü Bölüm: İdari İşlem Kuramı
I. GENEL OLARAK
II. İDARİ İŞLEMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ.
A. İdari Makamlarca Yapılmak
B. Tek Yanlılık
C. İcrailik (Hukuksal Etkililik)
D. Hukuka Uygunluk Karinesinden Yararlanma
E. Yargısal Denetime Tabi Olma
1. Anayasa Gereğince Yargısal Denetim Dışında Tutulan İşlemler
2. Yasalar Gereğince Yargısal Denetim Dışında Tutulan İşlemler
III. İDARİ İŞLEMLERİN TÜRLERİ
A. Tek Taraflı İşlem - İki Taraflı İşlem
B. Düzenleyici İşlem - Birel İşlem - Genel Karar
C. Şart (Durum) İşlem - Sübjektif (Öznel) İşlem
D. Basit İşlem - Kolektif İşlem - Karma İşlem
E. Yapıcı İşlem - Belirleyici İşlem
F. Yararlandırıcı İşlem - Yükümlendirici İşlem
G. Bağlı Yetki - Takdir Yetkisi
H. Zımni (Varsayılan) İşlemler
1. Zımni Kabul
2. Zımni Ret
IV. İDARİ İŞLEMİN ÖGELERİ
A. Yetki Unsuru
1. Kişi Yönünden Yetkisizlik (Yetki Gaspı) .
2. Konu Yönünden Yetkisizlik (Yetki Tecavüzü)
3. Yer Yönünden Yetkisizlik
4. Zaman Yönünden Yetkisizlik
B. Şekil Unsuru
1. Genel Olarak
2. Şekil Kurallarına Aykırılığa İlişkin Genel Değerlendirme
C. Yetki ve Şekil Kurallarının İstisnaları
1. Yetki Devri
3. Vekâlet
4. Tedviren Görevlendirme
5. Yetki ve Usulde Paralellik İlkesi
6. Fiili (Görünüşte) Memur
D. Sebep Unsuru
E. Konu Unsuru (Hukuksal Sonuç)
1. Genel Olarak
F. Maksat (Amaç) Unsuru
V. İDARİ İŞLEMLERDE ORTAYA ÇIKAN HUKUKA
AYKIRILIKLARA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR
A. Yokluk
B. İptal (Hükümsüz Kılma)
VI. İDARİ İŞLEMLERİN SONA ERMESİ
A. Yargı Kararıyla İptal (İptal Davası)
B. İdari İşlemin İdarenin Kendi Kararıyla Sona Erdirilmesi
1. Geri Alma (İdari İptal)
3. Değiştirme
4. Düzeltme
 
Beşinci Bölüm: İdarenin Sözleşmeleri
I. İDARİ SÖZLEŞMELER
A. Genel Olarak
B. İdari Sözleşmelerin Ölçütleri
C. İdari Sözleşmelerin Türleri
1. Mali İltizam Sözleşmeleri
2. Kamu Borçlanma (İstikraz) Sözleşmeleri
3. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri
4. Yeraltı ve Yerüstü Servetlerin İşletilmesine İlişkin Sözleşmeler
5. Orman İşletme Sözleşmeleri
6. İdari Hizmet Sözleşmeleri
II. İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ
A. Abonman Sözleşmeleri
B. Kamu İhale Sözleşmeleri
1. Kamu İhalelerinde Temel Yasalar
2. Kamu İhale Yasalarında Kapsam ve İstisnalar
3. Kamu İhale Yasalarına Tabi Olan İhale İşleri
5. Alım ve İhale Usulleri
6. İhale Süreci
7. Kamu İhalelerinde Özel Durumlar
8. İhale Sürecinde Ortaya Çıkan Uyuşmazlıkların Çözümü
9. Kamu İhale Sözleşmelerine Uygulanacak Hükümler 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 
Altıncı Bölüm: İdarenin Eylemleri (İdarenin Mali Sorumluluğu)
I. GENEL OLARAK
II. ANAYASAL ÇERÇEVE
III. SORUMLULUK NEDENLERİ
A. Kusurlu Sorumluluk (Hizmet Kusuru)
1. Genel olarak
2. Hizmet Kusurunun Somut Görünümleri
3. Hizmet Kusurunun Kamu Görevlisinin Kusurundan Ayırt Edilmesi
B. Kusursuz Sorumluluk
1. Genel Olarak
2. Kusursuz Sorumluluğun Dayandığı İlkeler
IV. İDARİ SORUMLULUĞUN KOŞULLARI1
A. İdari Tutum ve Davranış
B. Zarar
C. Zarar ile Eylem Arasında Nedensellik Bağının Bulunması
V. İDARENİN SORUMLULUĞUNU KALDIRAN YA DA AZALTAN NEDENLER
A. Zorlayıcı Nedenler (Mücbir Sebepler)
B. Beklenmeyen Durumlar (Kaza)
C. Zarar Görenin Kusuru
D. Üçüncü Kişinin Kusuru
A. Genel Olarak
B. Fiili Yolun Tipik Örneği: Kamulaştırmasız El Atma
1. Kamulaştırmasız El Atma (Fiili El Koyma)
2. Hukuki El Koyma
 
Yedinci Bölüm: İdarenin Özel Yetkileri
I. ÖRGÜTLENME YETKİSİ
A. Genel Olarak Kuruluş İşlemleri
B. Mutlaka Yasayla Kurulması Gereken İdari Örgütler
II. İDARENİN CEZA VERME YETKİSİ (İDARİ CEZALAR)
A. İdari Ceza Kavramı.
B. İdari Cezaların Niteliği
C. Devletin Cezalandırma Yetkisi, Klasik İdari Cezalandırma ve
Yeni Bir Cezalandırma Alanı Olarak Kabahatler
D. Kabahatler
E. 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun Temel Hükümleri.
1. Eylem
2. Kapsam
3. Genel Yasa Niteliği.
4. Yaptırımlar
5. Yetki
6. İtiraz
F. Yargısal Cezalar ile Kabahatler Dışında Kalan İdari Cezaların Karşılaştırılması
III. İDARENİN ALACAKLARINI TAHSİL ETME YETKİSİ
A. Genel Olarak
B. Kamu Alacakları
IV. İDARENİN ZORA DAYALI MAL EDİNME YETKİSİ
A. Kamulaştırma
1. Kamulaştırmanın Anayasal Hükümleri
2. Kamulaştırma İşleminin Unsurları
3. Kamulaştırma İşlemine Karşı İptal Davası
4. Kamulaştırmada Nakden ve Peşin Ödeme
5. Malikin Geri Alma Hakkı
6. Acele Kamulaştırma
7. Kamulaştırmada Boşaltma
8. Kamulaştırmadan Vazgeçme
9. Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Kurma
B. Geçici İşgal
C. İstimval
D. Devletleştirme
 
Sekizinci Bölüm: Kolluk Faaliyetleri
I. GENEL OLARAK
II. KAMU DÜZENİ KAVRAMI
A. Genel Olarak
B. Kamu Düzeninin Unsurları
1. Güvenlik
2. Dirlik ve Esenlik
3. Genel Sağlık
III. KOLLUK TÜRLERİ
A. Adli kolluk
B. İdari Kolluk
C. Adli ve İdari Kolluk Arasındaki Farklar
IV. KOLLUK MAKAMLARI VE PERSONELİ
A. Genel İdari Kolluk Makamları ve Personeli
1. Emniyet Teşkilatı (Polis)
2. Jandarma Teşkilatı
3. Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilatı
B. Özel İdari Kolluk Makamları ve Personeli
1. Belediye Kolluğu
2. Köy Kolluğu
C. Hizmet Kollukları
V. ASKERİ BİRLİKLERDEN YARDIM İSTEME
VI. KOLLUK YETKİLERİNİN GENİŞLEMESİ: OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ
A. Olağanüstü Hal
B. Sıkıyönetim
C. Karşılaştırma
1. İdari Aşama
2. Yasama Aşaması
 
Dokuzuncu Bölüm: Kamu Hizmeti
I. GENEL OLARAK
A. Organik Anlamda Kamu Hizmeti
B. Maddi Anlamda Kamu Hizmeti
C. Şekli Anlamda Kamu Hizmeti
II. KAMU HİZMETİNİN İLKELERİ
A. Süreklilik İlkesi
B. Eşitlik İlkesi1
C. Değişkenlik (Uyarlama) İlkesi
D. Bedelsizlik İlkesi (Meccanilik)
III. KAMU HİZMETİNİN TÜRLERİ
A. Tekelli - Tekelsiz Kamu Hizmetleri
B. Milli - Mahalli Kamu Hizmetleri
C. Faaliyet Konularına Göre Kamu Hizmetleri
1. İdari Kamu Hizmetleri
2. İktisadi Kamu Hizmetleri
3. Sosyal Kamu Hizmetleri
4. Bilimsel ve Kültürel Kamu Hizmetleri
IV. KAMU HİZMETİNİN GÖRÜLME USULLERİ
A. İdarece Görülme: Emanet Usulü
B. Özel Kişilerce Görülme
1. Ruhsat (İzin) Usulü
2. Müşterek Emanet Usulü
3. İltizam Usulü
4. İmtiyaz Usulü
VI. KAMU HİZMETİ İMTİYAZ SÖZLEŞMELERİ
A. Genel Olarak
B. Kamu Hizmeti İmtiyazı Verme Yetkisi
C. Kamu Hizmeti İmtiyazı Verme Şekli
D. Kamu Hizmeti Alabilecek Olanlar.
E. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmelerinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
2. İdarenin Hak ve Yükümlülükleri
F. Sözleşmenin Mali Dengesi ve Yeni Koşullara Uydurulması
1. Fait du Prince Kuramı
2. Öngörülmezlik (Imprévision) Kuramı
G. İmtiyaz Sözleşmesinin Sona Ermesi
1. Sürenin Dolması
2. Sürenin Dolmasından Önce İmtiyazın Sona Erme Nedenleri
H. İmtiyaz Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklar
1. Taraflar Arasında Çıkabilecek Uyuşmazlıklar
2. İmtiyaz Sahibi ile Çalıştırdığı Kişiler Arasındaki Uyuşmazlıklar
3. İmtiyaz Sahibi ile Hizmetten Yararlananlar Arasında Çıkan Uyuşmazlıklar
4. Üçüncü Kişilerce Açılacak Davalar
5. Tahkim Yolu
VII. YAP - İŞLET - DEVRET SÖZLEŞMELERİ.
A. Genel Olarak
B. Yap-İşlet-Devret Usulüne Konu Olabilecek Yatırımlar
C. Yap-İşlet-Devret Modelinin İşleyiş Usulü
1. Yüksek Planlama Kuruluna Başvuru
2. Sözleşme Aşaması
D. Yap-İşlet-Devret Modelinin Hukuksal Rejimi
1. Sözleşmenin Niteliği
2. Sözleşmeden Doğan Sorumluluk
3. Haklar
VIII. YAP-İŞLET SÖZLEŞMELERİ
A. Genel Olarak
B. Yap-İşlet Modelinin İşleyiş Usulü
1. TEAŞ Tarafından İlan Yapılması.
2. Kalkınma Bakanlığından Görüş Alınması
3. Tekliflerin Bakanlığa İletilmesi
4. Bakanlık Tarafından İzin Verilmesi
5. TEAŞ ve Üretim Şirketi Arasında Sözleşme İmzalanması
C. TEAŞ ve Üretim Şirketi Arasında İmzalanan Sözleşmenin Hükümleri
D. Yap-İşlet Usulünün İmtiyaz Usulünden Farkı
E. Karşılaştırma
 
Onuncu Bölüm: İDARENİN MALLARI
I. GENEL OLARAK
II. İDARENİN MALLARININ AYRIMI
A. Kamu Malları
1. Tanım
B. Kamu Mallarının Ayırımı
1. Faydalanma Bakımından Kamu Mallarının Ayırımı
2. Tahsis Şekli Bakımından Kamu Malları
C. Kamu Mallarının Hukuki Rejimi
D. Kişilerin Kamu Malları Üzerinde Sahip Olduğu Haklar
1. Orta Mallarından Yararlanma
2. Sahipsiz Mallardan Yararlanma
3. Hizmet Mallarından Yararlanma
E. Tahsis
F. İdarenin Özel Malları
1. Tanım
2. İdarenin Özel Mallarının Özellikleri
 
On Birinci Bölüm: Kamu Görevlileri (Devlet Memurları)
I. GENEL OLARAK KAMU GÖREVLİLERİ
A. Memurlar
B. Sözleşmeli Personel
C. Geçici Personel
D. İşçiler
II. DEVLET MEMURLUĞUNUN TEMEL İLKE VE KURALLARI
A. Memurluk Mesleği
B. Memur Kavramının Ögeleri
1. Kamu Kesiminde Sürekli Bir İşte Tam Zamanlı Çalışma
2. Kadro
3. Atama
4. İdari hiyerarşi
5. Aylık (Maaş)
6. Mesleki güvence
III. MEMURLARIN SINIFLANDIRILMASI
IV. MEMURLUĞA GİRİŞ
A. Devlet Memurluğuna Alınma Koşulları
1. Genel Koşullar
2. Özel Koşullar
B. Memur Gereksiniminin Saptanması ve Duyurulması
C. Memur Almada Sınav Yöntemi
D. Adaylık
E. Asli Memur Olarak Atanma
V. İSTİSNAİ MEMURLUK
A. Genel Olarak
B. İstisnai Memuriyet Statüsünün Özellikleri
C. İstisnai Memuriyetler
VI. GÖREVE BAŞLAMA
VII. KURUMLAR ARASI GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME
VIII. VEKÂLET GÖREVİ
IX. MEMURLARIN HUKUKSAL REJİMLERİ
A. Memurların Yükümlülükleri
1. Sadakat Yükümlülüğü
2. Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık Yükümlülüğü
3. Davranış ve İşbirliği
4. Amir Olmanın Gereklerini Yerine Getirme Yükümlülüğü
5. Hiyerarşik Üste Bağlılık ve İtaat Ödevi
6. Dikkat ve Özen Yükümlülüğü
7. Verdiği Zararları Giderme Yükümlülüğü
8. Mal Bildirimi
9. Resmi Belge, Araç ve Gereçlerin Yetki Verilen Mahaller
Dışına Çıkarılmaması ve İadesi Yükümlülüğü
10. Hizmeti Şahsen ve Kesintisiz Olarak Görme Yükümlülüğü.
B. Memurlara Getirilen Yasaklar
1. Başka Görev Alma Yasağı
2. Birleşemeyecek Görevler
3. Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı
4. Grev Yasağı
5. Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı
6. Hediye Alma, Menfaat Sağlama Yasağı
7. Denetimindeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Yasağı
8. Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı
9. Basına Bilgi veya Demeç Vermeme Yükümlülüğü
10. Siyasi Faaliyette Bulunma ve Siyasi Partilere Girme Yasağı
11. Ayrımcılık Yasağı
12. Bölücü ve Yıkıcı Faaliyetlerde Bulunma Yasağı
13. Ayrıldığı Kuruma Karşı Görev Alma Yasağı
14. Uyumlu Giyinme Yükümlülüğü
X. MEMURLARIN HAKLARI
A. Uygulamayı İsteme Hakkı
B. Güvence
1. İş Güvencesi
2. Kariyer Güvencesi
3. Üçüncü Kişilere Karşı Güvenceler
C. Hizmet Hakkı
D. Aylık Hakkı
E. Yolluk (Harcırah) Hakkı ve Diğer Sosyal Haklar
F. Emeklilik
G. Çekilme
H. Müracaat, Şikâyet ve Dava Açma
I. Sendika Kurma
J. İzin Hakkı
1. Yıllık İzin
2. Sağlık İzni
3. Mazeret İzni
4. Hastalık ve Refakat İzni
5. Aylıksız İzin
K. Kovuşturma ve Yargılama
L. İsnat ve İftiralara Karşı Koruma
XI. KAMU GÖREVLİLERİ VE ETİK
A. Genel Olarak
B. Kamu Görevlileri Etik Kurulu
1. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Yasasının Kapsamına Giren Kurumlar ve Personel
2. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Yasası Kimler Hakkında Uygulanmaz?
3. Kurul Üyelerinin Seçimi
4. Kamu Görevlileri Etik Kurulunun Görevleri
C. Kurula Başvuru Usulü ve Sistemin İşleyişi
1. Başvurular Nereye Yapılmalıdır?
2. Kimler Başvuru Hakkına Sahiptir?
3. Hangi Konularda Başvuru Yapılmaz?
4. Hangi Başvurular Değerlendirilmeye Alınmaz?
D. Kurul’da Yapılan İnceleme ve Araştırma
E. Kurul Kararlarının Yaptırımı
XII. MEMURLARIN İLERLEMESİ
XIII. MEMURLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
XIV. DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI
A. Genel Olarak
B. Disiplin Cezalarının Niteliği
C. Disiplin Hukukunun Temel İlkeleri
1. Yasallık İlkesi
2. Ölçülülük İlkesi
3. Savunmasız Ceza Olmaz İlkesi
4. Non Bis İn İdem İlkesi
5. Kuşkudan Sanık Yararlanır İlkesi
6. Gizlilik İlkesi
7. Geçmişe Yürümezlik İlkesi
D. Disiplin Cezalarının Türleri
E. Disiplin Cezalarının Verilmesi
F. Disiplin Cezalarının Uygulanması
G. Disiplin Cezalarının Etkisi
H. Disiplin Cezalarına İtiraz
I. Disiplin Cezalarına Karşı Yargı Yolu
J. Disiplin Cezalarının Silinmesini İsteme
K. Disiplin Cezaları Geri Alınabilir mi?
L. Memuriyetten Ayrılanlar Hakkında Disiplin Cezası Verilebilir mi?
M. Disiplin Hukukuna Ceza Hukukunun Etkisi
1. Ceza Kovuşturmasının Disiplin Soruşturmasına Etkisi
2. Affın Disiplin Suçlarına Etkisi
3. Ertelenmiş Ceza Mahkûmiyetinin Disiplin Soruşturmalarına Etkisi
N. Disiplin Cezalarında Özel Durumlar
1. Disiplin Cezalarında Tekerrür
2. Disiplin Cezalarında Zamanaşımı
3. Disiplin Cezasında Karar Süreleri
4. Disiplin Cezalarında İyi Hal ve İndirim
5. Disiplin Cezalarında Erteleme (Tecil)
6. Disiplin Cezalarında Şikâyetten Vazgeçme
XV. MEMUR STATÜSÜNDE KISINTI YAPAN DURUMLAR
A. Kadro Açığı
B. Görevden Uzaklaştırma
1. Genel Olarak.
2. Görevden Uzaklaştırmaya Yetkili Makamlar
3. Görevden Uzaklaştırmanın Sonuçları
4. Görevden Uzaklaştırmanın Kalkması
XVI. MEMURLUĞUN SONA ERMESİ
1. Çekilme (İstifa).
2. Çekilmiş Sayılma (Müstafi Sayılma)
XVII. MEMURLARIN ve DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI
A. Genel Olarak
B. Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Merciler
C. Ön İnceleme
D. Kararlara Karşı İtiraz.
E. Hazırlık Soruşturmasını Yapacak Merciiler ve Görevli ve Yetkili Mahkemeler
 
2. KISIM
İDARE HUKUKU İDARE TEŞKİLATI
Birinci Bölüm: Merkezi İdare
A. Cumhurbaşkanı
2. Seçilme Usulü
3. Seçimin Diğer Hükümleri
4. Tarafsızlığı
5. Sorumsuzluğu.
6. Görev ve Yetkileri1
7. Cumhurbaşkanına Vekâlet
8. Cumhurbaşkanlığı Örgütü
B. Bakanlar Kurulu
1. Bakanlar Kurulunun Kuruluşu
3. Geçici Bakanlar Kurulu
4. Bakanlar Kurulunun Yapısı ve Çalışma Usulü
5. Bakanlıklar
6. Başbakan ve Bakanlar
C. Bakanlık Teşkilatı
1. Başkent Teşkilatı
D. Bakanlıklar ve Bakanlık Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşları
1. Başbakanlık
2. Adalet Bakanlığı
3. Milli Savunma Bakanlığı
4. İçişleri Bakanlığı.
5. Dışişleri Bakanlığı
6. Maliye Bakanlığı
7. Milli Eğitim Bakanlığı
8. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
9. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
10. Sağlık Bakanlığı
11. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
12. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
14. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
15. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
16. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
17. Kültür ve Turizm Bakanlığı
18. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
19. Avrupa Birliği Bakanlığı
20. Kalkınma Bakanlığı.
21. Gençlik ve Spor Bakanlığı
22. Ekonomi Bakanlığı
 
İkinci Bölüm: Merkeze Yardımcı Kuruluşlar
I. DANIŞTAY
A. Danıştay’ın Konumu ve İdari Görevleri
B. Danıştay’ın İdari Örgütü
1. Danıştay Genel Kurulu
2. Başkanlar Kurulu
3. Başkanlık Kurulu
4. Yüksek Disiplin Kurulu
5. Disiplin Kurulu.
6. Genel Sekreterlik
C. Danıştay Görevlileri
II. SAYIŞTAY
A. Sayıştayın Konumu
B. Sayıştayın Görevleri
C. Sayıştay Denetiminin Kapsamı
1. Düzenlilik Denetimi
2. Performans Denetimi
D. Sayıştayın Denetim Alanı
E. Sayıştay Örgütü
1. Başkanlık
2. Daireler
3. Genel Kurul
4. Temyiz Kurulu
5. Daireler Kurulu
F. Sayıştay Mensupları
G. Sayıştayın Yargılama Görevi
1. Yargılama Usulü
2. İlamlar
3. Kanun yolları
III. MİLLİ GÜVENLİK KURULU
 
Üçüncü Bölüm: Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı
I. MÜLKİ İDARE BİRİMLERİNİN KURULUŞLARI
II. İL (GENEL) İDARESİ
A. Genel Olarak
B. İl Memurlarının Atanma Usulü
C. Vali
D. İl İdare Kurulu
III. İLÇE İDARESİ
A. Kaymakam
B. Kaymakamların Hukuki Durumları, Görev ve Yetkileri
C. İlçe İdare Kurulu
IV. BUCAK İDARESİ
V. BÖLGESEL ÖRGÜTLER
 
Dördüncü Bölüm: Yerel Yerinden Yönetimler (Mahalli İdareler )
I. İL ÖZEL İDARESİ
A. Tanım ve Kuruluş
B. İl Özel İdaresinin Görevleri
C. İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları
D. İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler
E. İl Özel İdaresinin Organları
1. İl Genel Meclisi
2. İl Encümeni
3. Vali
F. Stratejik Plan ve Performans Planı
G. Yetki Devri
H. İhtilaf Halinde Temsil Yetkisinin Devri
I. Görevden Uzaklaştırma
J. İl Özel İdaresi Teşkilatı
1. Birimler
2. Genel Sekreterlik
K. İç ve Dış Denetim
L. Hizmetlerde Aksama
M. İl Özel İdaresinin Gelir ve Giderleri
N. İl Özel İdaresinin Bütçesi
O. İdari yaptırımlar
II. BELEDİYELER
A. Genel Olarak
B. Kuruluşu ve Kaldırılması
C. Belediyenin Görev ve Yetkileri
D. Belediyenin Organları
1. Belediye Meclisi
2. Belediye Encümeni
3. Belediye Başkanı
E. İhtisas Komisyonları
F. Denetim Komisyonu
G. İç ve Dış Denetim
H. Hizmetlerde Aksama
I. Belediyenin Örgütü ve Personeli
J. Belediyelerin Gelirleri ve Giderleri
1. Gelirleri
2. Belediyenin Giderleri
K. Belediyelerin Bütçesi
L. Kent Konseyi
III. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ
A. Kuruluşu
B. Görev ve Yetkileri
C. Büyükşehir Belediyesinin Organları
1. Büyükşehir Belediye Meclisi
2. Büyükşehir Belediye Encümeni
3. Büyükşehir Belediye Başkanı
D. Teşkilatı ve Personeli
E. İhtisas Komisyonları
F. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB)
G. Altyapı Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (AYKOME)
H. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)
I. Belediyeler Arası Hizmet İlişkileri Ve Koordinasyon
J. Büyükşehir Belediyesinin Gelir ve Giderleri
1. Gelirleri1
2. Giderleri
K. Büyükşehir Belediyesinin Bütçesi
IV. KÖY İDARELERİ
A. Genel Olarak
B. Görev ve Yetkileri
1. Köyün Mecburi İşleri
2. Köyün İsteğe Bağlı İşleri
3. Yetkileri
C. Köyün Organları
1. Köy Derneği
2. İhtiyar Meclisi
D. Köy Personeli
E. Köyün Bütçesi, Gelirleri ve Giderleri
V. MAHALLE YÖNETİMİ
VI. YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ (MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ)
A. Genel Olarak
B. Kuruluşu
C. Organları
1. Birlik Meclisi
2. Birlik Encümeni
3. Birlik Başkanı
D. Birlik Türleri
 
Beşinci Bölüm: HİZMETSEL ÖRGÜTLER (KAMU KURUMLARI)
I. GENEL OLARAK
II. KURULUŞU
III. TÜRLERİ
A. İdari Kamu Kurumları
B. İktisadi Kamu Kurumları
1. Genel Olarak
2. Türleri
C. Sosyal Kamu Kurumları
D. Bilimsel ve Kültürel Kamu Kurumları
 
Altıncı Bölüm: ÖZEL İDARİ ÖRGÜTLER
I. DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR
(BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER) (ÜST KURULLAR)
A. Ortaya Çıkışları
B. Türkiye’de Bağımsız İdari Otoritelerin Özelikleri
1. İdari Vesayet Denetimi Altında Olmaları
2. Ayrı Bir Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Olmaları
3. Düzenleme Yetkilerinin Bulunması
4. Kendi Bütçe ve Gelirlerinin Olması
5. Yaptırım Uygulama Yetkilerine Sahip Olmaları
6. Sayıştay Denetimine ve Kamu İhale Kanununa Tabi Olmaları
C. Türkiye’de Bağımsız İdari Otoriteler
1. Rekabet Kurumu
2. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
3. Sermaye Piyasası Kurulu
4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
6. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
7. Kamu İhale Kurumu
8. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
9. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
10. Kişisel Verileri Koruma Kurumu
II. KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI
A. Genel Olarak
B. Temel Özellikleri
C. Türkiye’de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
III. Yükseköğretim Kurumları ve Üst Kuruluşları
A. Yükseköğretim Kurumları (Üniversiteler)
1. Anayasal Hükümler
2. Genel Özellikleri
3. Milli Savunma Üniversitesi
B. Yükseköğretim Üst Kuruluşları (YÖK)
C. Yükseköğretim Kalite Kurulu
IV. BÖLGESEL KAMU KURUMLARI
A. GAP Bölge Kalkınma İdaresi
B. Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
C. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
D. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
V. KALKINMA AJANSLARI
A. Genel Olarak
B. Görev ve Yetkileri
C. Ajanslar Üzerinde Denetim
 
3. KISIM
İDARE HUKUKUNDA ÖZEL KONULAR ve ÖZEL YASALAR
 
İDARE HUKUKUNDA ÖZEL KONULAR
I. ÖZELLEŞTİRME
A. Genel Olarak
B. Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Görevleri
C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri
D. Kamu Hizmetlerinin Gördürülmesinin Özelleştirilmesi
E. Özelleştirme ve İhale Usulleri
F. Mahalli İdarelerde Özelleştirme Uygulamaları
G. Yargı yolu
II. İMAR YETKİSİ ve YAPILAŞMA
A. İmar Kavramı
B. İmar Planı
1. Nazım İmar Planı
2. Uygulama İmar Planı
C. Planların Hazırlanması ve Onayı
1. Belediye ve Mücavir Alan İçindeki İmar Planı
2. Belediye Mücavir Alanı Dışındaki İmar Planı
3. İmara İlişkin Diğer Hususlar
4. İmar Konusunda Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığının Yetkisi
D. İmar Planlarında Özel Durumlar
1. Kamuya Ait Taşınmazların Durumu
2. İmar Planlarında Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerler
3. Cephe Hattı
4. Özelleştirme Programındaki Kuruluşlara Ait Taşınmazların Durumu
5. İrtifak Hakları
6. İfraz (Ayrıştırma) ve Tevhid (Birleştirme)
7. Düzenleme Ortaklık Payı
E. Yapılaşma ve Yapı
1. Yapılaşma İzni (Ruhsat)
2. Ruhsat Verilmesi Usulü
3. Ruhsat Süresi
4. Yapı Kullanma Ruhsatı (İzni)
 
İDARE HUKUKUNDA ÖZEL YASALAR
I. Amaç ve Kapsam
II. Dilekçe hakkı
III. Dilekçede Bulunması Zorunlu Şartlar
IV. İncelenemeyecek Dilekçeler
V. Dilekçenin İncelenmesi ve Sonucun Bildirilmesi
I. Amaç
II. Mal Bildiriminde Bulunacaklar
III. Hediye
IV. Haksız Mal Edinme
V. Mal Bildirimlerinin Konusu, Zamanı ve Yenilenmesi
VI. Bildirimlerin Verileceği Merciler
VII. Bildirimlerin Gizliliği
VIII. Ceza Hükümleri
IX. Soruşturma
X. Suçun İhbarı
XI. Soruşturma Usulü
XII. Bilgi Verme Zorunluluğu
XIII. Asker Kişilerin Soruşturması
XIV. Yönetmelik
I. Amaç ve Kapsam
II. Bilgi Edinme Hakkı ve Bilgi Verme Yükümlülüğü
III. Bilgi Edinme Başvurusu
IV. Bilgi veya Belgeye Erişim Süreleri
V. Başvuruların Cevaplandırılması ve Başvurunun Reddine İtiraz Usulü
VI. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu
VII. Bilgi Edinme Hakkının Sınırları
VIII. Ceza Hükümleri ve Diğer Hükümler.
I. Amaç ve Kapsam
II. Tanım
III. Genel Kanun Niteliği
IV. Kanunilik İlkesi
V. Zaman Bakımından Uygulama
VI. Yer Bakımından Uygulama
VII. Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları
VIII. Sorumluluk
IX. Teşebbüs, İştirak ve İçtima
X. İdari Yaptırımlar, Yaptırım Türleri, Saklı Tutulan Hükümler
XI. Zamanaşımı
XII. Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yolları
XIII. Başvurunun İncelenmesi
XIV. Kararların Tebliği
XV. İtiraz Yolu
XVI. Vazgeçme ve Kabul
XVII. Çeşitli Kabahatler
I. Amaç ve Kapsam
II. Özel Güvenlik İzni
III. Özel Güvenlik Komisyonu
IV. Özel Güvenlik Şirketleri
V. Görev Alanı
VI. Ek Önlemler
I. Amaç
II. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Görevleri
III. TFF Teşkilatı
IV. Tahkim Kurulu
V. Denetleme Kurulu
VI. Dış Denetim
VII. Genel Kurul Kararlarının İptali
I. Amaç
II. Kapsam
III. Kamu Denetçiliği Kurumu
IV. Kamu Denetçiliği Kurumunun Görevleri
V. Kamu Başdenetçisinin Seçimi
VI. Kamu Denetçiliği Kurumuna Başvuru, Yapılacak İşlemler ve Dava Açma Süresi
VII. Başdenetçi ve Denetçiler Hakkında Ceza Soruşturması ve Kovuşturması
I. Amaç
II. Ayrımcılıkla Mücadele
III. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
VI. Kurum’ Başvuru, Yapılacak İşlemler ve Dava Açma Süresi
V. Kaldırılan Hükümler
I. Amaç
II. Komisyonun Oluşumu
III. Komisyonun Görevleri
IV. Komisyonun Görev Süresi
V. Komisyon Üyeleri
VI. Başvurularda Usul ve Süre
VII. Komisyonca Ön İnceleme
VIII. İnceleme ve Karar
IX. Komisyonca Ön İnceleme
X. Yargı Denetimi
XI. Sekretarya

Yayın Tarihi
ISBN 6059637343
Baskı Sayısı 18. Baskı
Dil TÜRKÇE
Sayfa Sayısı 480
Cilt Tipi Karton Kapak
Kağıt Cinsi 1. Hm. Kağıt
Boyut 16.5 x 23.5 cm
Bu üründen 38 adet satılmıştır.
İlgili Kategoriler:
Kitap » Hukuk » Kanun Kitapları
 
Bu kitaba link vermek için alttaki html kodu web sayfanıza koyabilirsiniz;

<a href="https://www.kitapyurdu.com/kitap/themis-idare-hukuku-/441980.html"> <img src="https://imageserver.kitapyurdu.com/select.php?imageid=4905869&width=85&isWatermarked=true" alt="www.kitapyurdu.com'dan satın al" border=0></a>
% 15
indirim
Kitapyurdu Fiyatı:
41,65
Liste Fiyatı: 49,00
Tedarik Süresi: Yaklaşık 2 İş Günü
Kazancınız: 7,35
Kazanacağınız Puan: 84
Okuyacağım (2)
Okuyorum (0)
Okudum (0)