banner
COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu

COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu

Covid-19 Salgınının Hukuki Boyutu Kitabı, hukukun tüm alanlarını içeren bir çalışma olarak oldukça geniş kapsamlı ve örneğine çok az rastlanan şekilde birçok yazarın farklı yazılarıyla katıldıkları bir çalışma olarak yayına sunuldu. Kitabın ilk basısının kısa sürede tükenmesi üzerine, kitap yazarlarının bazıları yazılarını güncellemiş, ayrıca yaklaşık onbeş yeni yazı ile kitap hem alan hem konu hem içerik olarak genişlemiştir. Yeni gelen yazılarla birlikte, hukukun alanları bakımından neredeyse işlenmeyen konu, ele alınmayan sorun kalmamıştır. Bu basıda ayrıca kitapta yer alan yazıların Türkçe ve İngilizce özetlerine de yer verilmiştir. Böylece kitaptan yararlanacak olanlar, bir yandan kendi ilgi alanlarına göre yazı içeriklerini daha kolay tespit edecekler diğer yandan da çalışmanın uluslararası seviyede de karşılık bulması mümkün olacaktır.(ÖNSÖZDEN)
 


İÇİNDEKİLER
 


GENEL

Covid-19 Salgını Sebebiyle Özel Hukuk Alanında Yapılan Düzenlemelerin Doğurduğu Sorunlar Üzerine Tespitler ve Öneriler

Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES
 


Fevkalade Hallerde Adalet Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Süreler Hakkında Kanun Önerisi

Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES

Prof. Dr. Vural SEVEN
 


MEDENİ USUL HUKUKU
 


Covid-19 Salgını Sebebiyle Yapılan Düzenlemelerin Medeni Usul Hukuku Alanına Yansımaları

Prof. Dr. Murat ATALI

Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN
 


İşyeri Kira Sözleşmeleri Açısından Aşırı İfa Güçlüğüne Dayalı Uyarlama Davalarında (TBK m. 138) Düzenleyici Amaçlı İhtiyati Tedbirler

Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇİFTÇİ

Dr. Arş. Gör. Doğuş Taylan TÜRKEL
 


İsviçre Hukukunda Covid-19 Sebebiyle Yargıda Alınan Tedbirler Özellikle Medeni Yargıdaki Düzenlemeler ve Bu Düzenlemelerin Ülkemiz Açısından Değerlendirilmesi

Dr. Buse DİŞEL
 


Covid-19 Salgınının Almanya ve Avusturya'nın İlk Derece Hukuk Mahkemelerindeki Yargılamalarına Etkisi ve Türkiye'de İlk Derece Hukuk Mahkemelerinde Yapılan Yargılama Açısından Düşündürdükleri

Arş. Gör. Ali Çetin ASLAN
 


Avrupa Konseyi Adaletin Etkinliği İçin Avrupa Komisyonu'nun (CEPEJ) "Covid-19 Pandemisi Sırasında ve Sonrası Yargı Tarafından Öğrenilen Dersler ve Karşılaşılan Zorluklar" Hakkındaki Bildirgesi

Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇİFTÇİ
 


Pandemi Sürecinde Yargının İşleyişine İlişkin Alınan Tedbirlerin Türk Medeni Yargılama Hukukunda Yargısal Temel Haklar ve Özel Olarak Doğrudanlık İlkesi Üzerinde Yarattığı Etkiler

Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇİFTÇİ
 


Covid-19 Salgınının Tahkim Yargılamalarındaki Sürelere Etkisi

Doç. Dr. Berk DEMİRKOL
 


Covid-19 Salgını Sebebiyle Yapılan Kanuni Düzenlemenin Sigorta Tahkim Hukuku Alanındaki Sürelere Etkisi

Prof. Dr. Vural SEVEN
 


İCRA VE İFLAS HUKUKU
 


2279 Sayılı Cumhurbaşkanı (Fevkalade Mühlet) Kararı ile 7226 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin Birlikte Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ
 


7226 Sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanunu m. 330 Hükmünü Uygulayan Cumhurbaşkanlığı Kararı (2279 Sayılı) Çerçevesinde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Tartışmalara Cevaplar

Prof. Dr. Oğuz ATALAY

Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES
 


Covid-19 Salgını Sebebiyle Gerçekleşen Takip Tatili Sonrasına İlişkin Bazı Düşünceler ve Öneriler

Prof. Dr. Oğuz ATALAY
 


Adalet Bakanlığı İcra İşleri Daire Başkanlığının Maaş Kesintileri Hakkında 7226 Sayılı Kanunun (ve İİK m. 330'un) Hükmü ile Yargıtay Kararlarına Açıkça Aykırı Görüşü

Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES
 


Covid-19 Salgını Nedeniyle Alınan İdari ve Yasal Önlemlerin Konkordatoya Etkisi ve Salgının Ekonomik Sonuçlarından Olumsuz Etkilenen Borçluların Korunmasına Yönelik Tedbirlere Dair Düzenleme Önerileri

Doç. Dr. Tolga AKKAYA
 


7226 Sayılı Kanun'un İcra Hukukundaki Satış ve Paraların Ödenmesi İşlemlerine Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Uğur BULUT
 


Covid-19 Salgınından Dolayı Alman Hukukunda Yargılama ve Takip Hukukuna İlişkin Hukuki Durum İle Özellikle İflaslar (Külli İcra) Hakkındaki Düzenlemeye Genel Bakış

Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES

Dr. Nilüfer BORAN GÜNEYSU
 


MEDENİ HUKUK ve BORÇLAR HUKUKU
 


Covid-19 Salgın Hastalığının Dernek Genel Kurul Toplantılarına Etkisi

Prof. Dr. Halil AKKANAT

Arş. Gör. M. Hamza ARSLAN
 


Covid-19 Salgını Etkisinde Boşanmış Aile Bireyleri ile Ayrı Evlerde Yaşayan Çocuklarının Kişisel İlişki Kurma Hakkı

Prof. Dr. Halil AKKANAT

Arş. Gör. Burak ÇELİK
 


Koronavirüs 2019 (Covid-19) ve Sözleşmeler

Prof. Dr. Başak BAYSAL

Av. Murat UYANIK

Av. M. Selim YAVUZ
 


Covid-19 Salgını Çerçevesinde Alınan Önlemlerin Sözleşme Hukuku ve Mücbir Sebep Kavramı Açısından Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Ş. Barış ÖZÇELİK
 


Covid-19 (Yeni Korona Virüs) Pandemisinin Özel Hukuk Sözleşmelerine Etkisinin; İmkansızlık, Amacın Bozulması, Uyarlama ve Ödemezlik Def'i Bakımından Değerlendirmesi

Doç. Dr. Emre CUMALIOĞLU
 


Korona Virüs Salgınının Sözleşmelere Etkisi, İfa İmkansızlığı, İfa Güçlüğü ve Uyarlama

Av. Dr. Remzi Tamer PEKDİNÇER

Av. İrem TOPRAKKAYA BABALIK, LL. M.
 


Küresel Salgının Sözleşmelere Etkisi: Corona Virüsü (Covid-19) Olağanüstü Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Semih YÜNLÜ
 


Covid-19'un Nakdi Kredi Sözleşmeleri Bağlamında Olası Etkileri

Prof. Dr. Halil AKKANAT

Arş. Gör. Gökcen DOĞAN
 


Covid-19'un Tüketici İşlemlerine Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Halil AKKANAT

Arş. Gör. E. Bahar KAYA
 


Covid-19 (Yeni Korona Virüs) Pandemisinin; Öngörülebilen İhlal Kavramı ve Uluslararası Satış Sözleşmeleri Bakımından Değerlendirmesi

Doç. Dr. Emre CUMALIOĞLU
 


Covid-19 (Yeni Korona Virüs) Pandemisinin Kira Sözleşmelerine Etkileri

Doç. Dr. Emre CUMALIOĞLU
 


Koronavirüs (Covid 19) Tedbirlerinin Kira Sözleşmelerine Etkisi

Doç. Dr. Fatih GÜNDOĞDU

Dr. Öğr. Üyesi Nihal URAL
 


Korona Virüs Salgınının Kira Sözleşmelerine Etkisi

Av. İrem TOPRAKKAYA BABALIK, LL. M.
 


Korona Virüsün İşyeri Kira Sözleşmelerine Etkisi

Doç. Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK

Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK

Av. Işılay YÖRÜK
 


Koronavirüs Salgını Nedeniyle Hükümet Kararıyla Kapatılan İşyerlerinin Kira Sözleşmelerinin Akıbetinin Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Melek BİLGİN YÜCE
 


Küresel Salgının İşyeri Kiralarına Etkisi ve Çözüm Önerileri

Doç Dr. Ayşe ARAT
 


Koronavirüs (Covid - 19) Salgını Sebebiyle Alınan Tedbirlerin İşyeri Kira Sözleşmelerine Etkisi

Dr. Mücahit ÜNAL
 


Covid-19 Salgınının İş Yeri Kiralarında Kiracının Kira Bedelini Ödeme Borcuna Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi M. Tolga ÖZER
 


Die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die Mietverträge über Geschäftsräume in der Türkei

Dr. Öğr. Üyesi M. Tolga ÖZER
 


Korona Günlerinde BGB § 313: Ticari İşyeri Kirası Örneği

Cara WARMUTH

Çeviren: Elif Beyza AKKANAT ÖZTÜRK
 


Covid-19 Salgınının Paket Tur ve Geçici Konaklama Sözleşmelerine Etkisi

Prof. Dr. Halil AKKANAT

Arş. Gör. M. Ali ÇOBAN
 


Covid-19'un Okul Sözleşmelerine Etkisi: Olasılıklar Okulu

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt BELLİCAN

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ACAR ÜNAL
 


Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi Sürecinde Özel Okul Ücret İadesi Problemin Uzaktan Eğitim ile Şekillenen Güncel Durumu

Abdulkadir BULUT, LL.M.
 


Covid-19 Virüsü Sebebi ile Özel Okullar Tarafından Uygulanan Uzaktan Eğitimin Özel Okul Sözleşmelerine Etkisi

Av. Birnur DAL, LL. M.
 


Sosyal Temas Kurallarının Sorumluluk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Halil AKKANAT

Arş. Gör. Elif Beyza AKKANAT
 


Covid-19 Salgını Nedeniyle Getirilen Sokağa Çıkma Yasağına veya Karantina Kararlarına Uymayanların TBK m. 49 f. 1 Uyarınca Sorumluluğu

Dr. Öğr. Üyesi M. Tolga ÖZER
 


Covid-19 Salgını Etkisinde Spor Sektörü

Prof. Dr. Halil AKKANAT

Arş. Gör. Burak ÇELİK
 


Korona (Covid-19) Günlerinde Sözlü Vasiyet(name)

Elif Beyza AKKANAT ÖZTÜRK
 


TİCARET HUKUKU
 


Covıd-19 Salgını Nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'na 7244 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 13. Madde ile Sermaye Şirketlerinde Kar Dağıtımına Getirilen Sınırlamalar

Dr. Öğr. Üyesi Halil Ali DURAL
 


Koronavirüs (Covid-19) Salgını Sebebiyle Ticaret Bakanlığı'nın Sermaye Şirketlerinde Kar ve Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkındaki Duyurusu Üzerine Düşünceler

Dr. Sinan SARIKAYA
 


Covid-19 Salgını Nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'na 7244 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 13. Madde İle Sermaye Şirketlerinde Kar Dağıtımına Getirilen Sınırlamaların Ekonomik Analizi

Hilmi Yaman BİLGİN, LL.M.
 


Koronavirüs (Covid-19) Salgını Nedeniyle Alınan Önlemlerin Anonim ve Limited Şirketlerde Yönetim Kurulu, Müdürler Kurulu ve Genel Kurul Toplantılarına Etkisi

Dr. Mücahit ÜNAL
 


Koronavirüs (Covid-19) Kapsamında Alınan Tedbirler: İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün İşaret Ettiği "Elektronik Genel Kurul Toplantısı" Kavramı

Abdulkadir BULUT, LL.M.
 


Basiretli Tacir İlkesi Işığında Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Sözleşmelerdeki Ceza Koşuluna Etkisi

Dr. Sinan SARIKAYA

Av. Gökhan BAKAR
 


Covid-19 Salgını ve 7226 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesi Çekten Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğun Şartlarını Değiştirmiş midir?

Dr. Alihan AYDIN
 


Covid-19 Salgını Nedeniyle Yürürlüğe Giren 7226 Sayılı Kanun'un Geçici 1. Maddesinin Çek Açısından Sonuçları

Dr. Öğr. Üyesi Halil Ali DURAL
 


7226 Sayılı Kanun'un Geçici 1. Maddesinin Çeklerin İbrazı ve Karşılıksız Çek Suçuna Etkisi

Dr. Sinan SARIKAYA
 


Koronavirüs (Covid-19) Salgını Sebebiyle Çıkarılan 7226 Sayılı Kanun'un Çek'e İlişkin Düzenlemesinin (Çekin İbrazına ve Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemine Sebebiyet Verme Suçuna Etkisinin) Değerlendirilmesi

Dr. Mücahit ÜNAL
 


Covid-19 Pandemisinin Hava Yolu Taşıyıcısının Ölüm ve Bedensel Zararlardan Doğan Sorumluluğuna Etkisi ile Salgın Sebebiyle İptal Edilen Uçuşlardan Doğan Yolcu Hakları

Dr. Arş. Gör. Doğuş Taylan TÜRKEL
 


İŞ HUKUKU
 


Covid-19 Döneminde Fesih Yasağı, Kapsamı ve Yasağa Aykırılığın Sonuçları

Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ
 


Covid-19 Virüsü Özelinde Pandeminin Hukuki Niteliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Yeni Tartışmalar

Arb. Av. Naci EMRE

Av. Gizem YILMAZER
 


Koronavirüs 2019 (Covid-19) ve İş Hukuku Bakımından Etkileri

Av. Murat UYANIK

Av. Çağlar KORKMAZ
 


Covid-19 Pandemisi Karşısında Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine Dair KVKK Hükümlerinin İş İlişkileri Kapsamında Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Mesut Serdar ÇEKİN
 


MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK
 


Milletlerarası Ticari Sözleşmelerden Covid-19 Pandemisi Sebebiyle Doğabilecek Uyuşmazlıkların Çözümü

Prof. Dr. Emre ESEN
 


Milletlerarası Özel ve Usul Hukuku Kapsamında Covid-19 Pandemi Sürecine İlişkin Genel Bir Değerlendirme

Dr. Öğr. Üyesi Özlem CANBELDEK AKIN
 


Covid-19 Salgını Nedeniyle Yabancı Devlet Mahkemelerine Başvurulamayan Hallerde Mücbir Sebep Olgusuna İstinaden Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisinin Tesisi Mümkün müdür?

Dr. Öğr. Üyesi İlyas ARSLAN
 


Dünya Ticaret Örgütü Kuralları Işığında Covid-19 Krizi

Dr. Öğr. Üyesi Özlem CANBELDEK AKIN
 


Covid-19 (Koronavirüs) Salgınının Yabancı Unsurlu Sözleşmelerde Uygulanacak Hukuka Etkisi

Arş. Gör. Burcu İRGE ERDOĞAN
 


ANAYASA HUKUKU
 


Olağanüstü Zamanlarda Anayasa Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ
 


CEZA HUKUKU
 


Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu (TCK m. 195)

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba BAYZİT
 


Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması ve Covid-19 Süreci

Dr. Öğr. Üy. Pınar BACAKSIZ
 


Corona Virüs (Covid-19) Salgın Hastalığının Ceza Muhakemesi Hukukunda Yarattığı Etkiler

Av. Dr. Öğr. Üyesi Soner Hamza ÇETİN
 


İDARE HUKUKU
 


Kriz Modunda İdare Hukuku

Prof. Dr. Thorsten SIEGEL

Çeviren: Şükür TAŞYILDIZ
 


Koronavirüs (Covid-19) Salgını Nedeniyle Durdurulan Sürelerin İdari Para Cezalarına İlişkin Sürelere Etkisi

Dr. Mücahit ÜNAL
 


İtalya'da Covid-19 Salgınıyla Mücadele Kapsamında Uygulanan İdari Tedbirleri "Üstün Kamu Yararı" ile Gerekçelendiren Bir Consiglio Di Stato Kararı Üzerine

Arş. Gör. Eren KALANYUVA
 


Covid-19 Nedeniyle Perakende (Zinciri) İşletmeler ve Büyük Mağazaların Kapalı Olmasına İlişkin Hükümleri "Eşitlik İlkesine" Aykırı Bulan Bavyera Yüksek İdare Mahkemesi Kararı

Dr. Nida MALBELEĞİ
 


MALİ HUKUK
 


Mali Hukukta Mücbir Sebeplerin Hüküm ve Sonuçları

Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ
 


MİLLETLERARASI HUKUK
 


Uluslararası Düzenin Pandemi ile İmtihanı: Siyaset ve Hukuk Üzerine Düşünceler

Doç. Dr. Gökhan GÜNEYSU
 


Uluslararası Hukuk Kapsamında Devletler Koronavirüs Salgını Dolayısıyla Sorumlu Tutulabilir Mi?

Av. Hikmet KASAROĞLU

Av. Merve Eda BERKCAN
 


Dezavantajlı Grupların Salgın Hastalıklarla Mücadelesi: Mülteciler ve Sığınmacılar Özelinde Hukuki Bir Değerlendirme

Arş. Gör. Elif KÖSESOY

Liste Fiyatı: 505,00
Yayın Tarihi: 01.08.2021
ISBN: 9786257598415
Dil: TÜRKÇE
Sayfa Sayısı: 1578
Cilt Tipi: Karton Kapak
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Boyut: 16.2 x 23.5 cm

Bu üründen 2 adet satın alınmıştır.


İlgili Kategoriler:

Fiyat Geçmişi: Product Price History Thumb
Platin Üye olarak kargo ücreti ödemeden ekstra indirimli alışveriş yapabilirsiniz.
Üstelik yalnızca kazandığınız puanlarınızla ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz.
Platin Üyeliği Hemen Başlat
Platine Özel Fiyat: 464,60
banner

loading
Bu kitaba link vermek için alttaki html kodu web sayfanıza koyabilirsiniz;

<a href="https://www.kitapyurdu.com/kitap/covid19-salgininin-hukuki-boyutu/587863.html"> <img src="https://img.kitapyurdu.com/v1/getImage/fn:11436418/wi:85/wh:true" alt="www.kitapyurdu.com'dan satın al" border=0></a>
banner
banner
banner
loading
banner
banner