banner
Hysteresis Makro İktisat

Hysteresis Makro İktisat

Konu Anlatımı - Konularına Göre Düzenlenmiş - Çözümlü Sorular
On yıllık kapsamlı ve çok titiz bir çalışmanın sonucunda sizlerin karşısına çıkan “Hysteresis Makro İktisat” isimli eser beşinci baskısında iktisat biliminin makro boyutunu KPSS, kaymakamlık, devlet ve banka müfettişlikleri, idari hâkimlik, uzmanlık, denetmenlik ve iktisatın yer aldığı tüm kurum sınavlarına yönelik olarak bütün boyutları kapsayacak şekilde ortaya koymaktadır.
Makro iktisatın, iktisat bölümü yer alan tüm sınavlarda “en kritik alan” olduğu gerçeği göz önüne alındığında, eserde yer alan her bir bölümün önemi daha da artmaktadır. Makro iktisat, bir yanıyla para bankanın bir yanıyla iktisadi düşünce okullarının diğer yanıyla da uluslararası iktisatın özünü oluşturan temel iktisat bilim dalıdır. Bu nedenle “Hysteresis Makro İktisat” isimli bu eserde makro iktisatın tüm konularının yanı sıra iktisadi düşünce okullarının, para bankanın ve uluslararası iktisatın da en önemli kısımları yer almaktadır.
Öğrenci dostu olma niteliği taşıyan bu kitapta bölümler oluşturulurken, “yalın ve akıcı bir dille” makro iktisat biliminde yer alan bütün konular arasında neden sonuç ilişkisi kuracak bir sistematik tasnifleme yapılmıştır. Bu nedenle esere çalışırken birinci bölümden yirminci bölüme kadar kitaptaki bölüm sırası takip edilerek çalışılması önerilmektedir. Böyle bir çalışma yapıldığında hem önceki bölümle bağlantı kurulacak hem de sonraki bölüme geçiş kolaylığı sağlanacaktır. Ayrıca he bir bölüm sonunda yer alan çalışma soruları çözümleriyle beraber ele alındığında işlenen konu hakkında tüm ince hatlarıyla konu bütünlüğü sağlanmış olacaktır.
Eserin yenilenmiş beşinci baskısında ilk dört baskıda yer almayan yeni tablolar, açıklamalı grafikler ve yeni sorular ile kitabın fonksiyonelliği daha da artırılmıştır. Bu bağlamda standart bir makro iktisat eseri ortaya koymak yerine, konuların başlıkları ve bölüm tasnifleri birbirini “tam tamamlayıcı” bir düzen içerisinde yapılmış, her bir konunun arkasından da yoğun bir düşünceyi gerektiren çalışma soruları ile çözümlerine ayrıntılı biçimde yer verilerek anlatılan hususların pekişmesi sağlanmıştır.
 
İçindekiler
Birinci Bölüm
Makro İktisat
1. Makro İktisatın Anlamı
2. Makro İktisatta Karar Birimleri (Sektörler)
3. Makro İktisatta Piyasa Türleri
4. Makro İktisatta İktisadi Dengelerin Kurulma Tartışmaları
5. Makro İktisatta Denklemler Ve Değişkenler
6. Makro İktisatta İzlenen Politikalar
Çalışma Soruları
İkinci Bölüm
1776’dan 2021’e Makro İktisatın Gelişim Süreci: İktisat Okulları
1. Klasik İktisat Okulu
2. Neo-Klasik İktisat Okulu
3. Makro İktisatın Doğuşu: Keynesyen İktisat Okulu
4. Monetarist Okul (Parasalcılar
5. Yeni Klasik Okul (Rasyonel Beklentiler Okulu)
6. Yeni Keynesyen Okul
7. Arz Yanlı İktisat
8. Reel İktisadi Dalgalanmalar Teorisi
9. Phillips Eğrisi Analizi
Çalışma Soruları
Üçüncü Bölüm
Hasıla Kavramları Ve Milli Gelir Muhasebesi
1. Gayri Safi Milli Hasıla (Gsmh) Ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Gsyih)
2. Gayri Safi Milli Hasıla (Gsmh) Kavramı Üzerinden Hesaplanan Hasıla Büyüklükleri
3. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (Gsyih) Kavramı Üzerinden Hesaplanan Hasıla Büyüklükleri
Çalışma Soruları
Dördüncü Bölüm
Hasılayı Hesaplama (Ölçme) Yöntemleri
1. Üretim Yöntemi
2. Gelirler Yöntemi
3. Harcamalar Yöntemi
4. Hasıla Hesabında Dikkate Alınmayan Unsurlar
5. Reel Gsyih Değerinin Gerçek Değerini Yansıtmasına Yönelik Makro İktisat Politikaları
6. Nominal Ve Reel Gsyih
7. Ekonominin Büyüme Hızının Hesaplanması
8. Türkiye’de Büyüme Oranları
Çalışma Soruları
Beşinci Bölüm
Yatırım Tasarruf Özdeşliği
1. Özdeşliğin İşleyişi
Çalışma Soruları
Altıncı Bölüm
İşsizlik
1. İşsizliğin Tanımı Ve Kapsamı
2. Toplam Nüfus, Aktif Nüfus Ve İşgücü
3. İşsizlik Oranının Hesaplanması
4. İşsizlik Türleri
5. İşsizliğin İktisadi Maliyeti Ve Hasıla Açığı
6. İşsizliğin İktisadi Maliyetinin Hesaplanmasına, Büyüme İşsizlik İlişkisine Alternatif Bir Yaklaşım: Okun Kuralı
7. Türkiye’de İşsizlik Oranları
Çalışma Soruları
Yedinci Bölüm
Enflasyon
1. Enflasyonun Tanımı Ve Ölçülmesi
2. Fiyat Endeksleri
3. Enflasyon Türleri
4. Enflasyonun Maliyeti
5. Enflasyonla Mücadelede Makro İktisat Politikaları
6. Türkiye’de Enflasyonun Seyri
Çalışma Soruları
Sekizinci Bölüm
Faiz Oranları
1. Nominal Ve Reel Faizler
2. Faiz Oranlarının Belirlenişine İlişkin Görüşler (Faiz Teorileri)
Çalışma Soruları
Dokuzuncu Bölüm
Toplam Planlanan Harcamaları Oluşturan Öğelerin Analizi:
Basit Keynesyen Model
1. Toplam Planlanan Harcamaları Oluşturan Fonksiyonlar
2. Toplam Planlanan Harcamalar Fonksiyonu
3. Basit Keynesyen Modelde Denge Hasıla Düzeyi: Milli Gelir Denge Düzeyi
4. Deflasyonist Ve Enflasyonist Açık
5. Çarpan Mekanizması: Harcamalardaki Değişimlerin Hasıla Üzerindeki Etkisinin Hesaplanması
6. Hızlandıran Mekanizması
7. Tasarruf Paradoksu
8. Otomatik Stabilizatörler (Otomatik İstikrar Sağlayıcılar)
9. Makro İktisatta Yatırım Harcamalarının Finansmanı
Çalışma Soruları
Onuncu Bölüm
Is-Lm Modeli
1. Is-Lm Modelinin Ortaya Çıkışı Ve Modelin Amacı
2. Mal Piyasasında Denge: Is Eğrisi
3. Para Piyasasında Denge Ve Lm Eğrisi
4. Mal Ve Para Piyasasında Eşanlı Denge: Is-Lm Dengesi
5. Is-Lm Dengesinin Değişmesi: Para Politikası Ve Maliye Politikası
6. Is-Lm Modelinde Para Ve Maliye Politikasının Etklinliği
7. Para Ve Maliye Politikasında Özel Durumlar (İstisnai Haller
8. Is-Lm Modelinde Para Ve Maliye Politikasının Birlikte Uygulanması: Politika Karması
9. Is-Lm Dengesizlikleri Ve Tahvil Piyasası İlişkisi
Çalışma Soruları
On Birinci Bölüm
Toplam Arz-Toplam Talep Modeli (As-Ad Modeli)
1. Toplam Talep (Ad)
2. Toplam Arz (As)
3. Toplam Taleptoplam Arz Dengesi (As-Ad Dengesi)
Çalışma Soruları
On İkinci Bölüm
Döviz Piyasası - Döviz Kurları - Kur Sistemleri
1. Nominal Döviz Kuru– Nominal Efektif Döviz Kuru –Reel Döviz Kuru
2. Kur Sistemleri
3. Tek Fiyat Kanunu
Çalışma Soruları
On Üçüncü Bölüm
Ödemeler Bilançosu (Ödemeler Dengesi)
1. Tanım Ve İşleyiş
2. Ödemeler Bilançosunun Yapısı (Hesapları)
Çalışma Soruları
On Dördüncü Bölüm
Dışa Açık Ekonomide İç Ve Dış Dengenin Sağlanması:
Mundell-Flemıng Modeli (Is-Lm-Bp Modeli)
1. Dış Dengenin Sağlanması: Bp Eğrisi
2. İç Ve Dış Dengenin Birlikte Sağlanması: Is-Lm-Bp Dengesi
3. Mundell-Fleming Modelinde Para Ve Maliye Politikaları
Çalışma Soruları
On Beşinci Bölüm
Enflasyon Ve İşsizlik Arasındaki İlişki: Phıllıps Eğrisi Analizi
Enflasyon Ve İşsizlik Arasındaki İlişki
Çalışma Soruları
On Altıncı Bölüm
Para Ve Para Talebi Teorileri
1. Paranın Tanımı, Özellikleri, Fonksiyonları Ve Para Sistemleri
2. Para Teorileri (Para Talebi Teorileri)
Çalışma Soruları
On Yedinci Bölüm
Para Arzı
1. Para Arzı Ve Talep Edilen Para Miktarı Tanımları
2. Arz Edilen Para Miktarı Tanımları (Para Arzında Alternatif Büyüklükler)
3. Para Arzı Tanımlarına İlişkin Görüşler
4. Ticari Bankaların Para Yaratması: Kaydi Para Yaratma Süreci
5. Para Çarpanı Ve Merkez Bankasının Para Arzını Değiştirmesi
6. İçsel (Endojen) Ve Dışsal (Egzojen) Para Arzı
7. Para Arzının Değişmesinin Etkileri
Çalışma Soruları
On Sekizinci Bölüm
Para Politikası
1. Makro İktisat Politikası Ve Para Politikası
2. Para Politikasının Amaçları
3. Para Politikasının Araçları
4. Para Politikasında Nihai, Ara Ve Operasyonel Hedefler
5. Para Politikasının Enflasyon Ve Hasıla Üzerindeki Etkileri
6. Anti Enflasyonist Para Ve Maliye Politikaları
7. Para Politikasında Basirete Karşı Kurallar Politikası
8. Makro İktisadi İstikrar Politikaları
Çalışma Soruları
On Dokuzuncu Bölüm
Reel Devri Dalgalanmalar Modeli
1. Modelin Yapısı Ve Varsayımları
Çalışma Soruları
Yirminci Bölüm
Arz Yanlı İktisat Ve Laffer Eğrisi
Çalışma Soruları
Kavramlar Sözlüğü
Karma Çalışma Soruları
Karma Çalışma Sorularının Çözümleri
Kaynakça

Yayın Tarihi: 22.05.2020
ISBN: 9786057731333
Dil: TÜRKÇE
Sayfa Sayısı: 816
Cilt Tipi: Karton Kapak
Kağıt Cinsi: 1. Hm. Kağıt
Boyut: 16.5 x 23.5 cm

Bu üründen 39 adet satın alınmıştır.


İlgili Kategoriler:

% 19 indirim
Kitapyurdu Fiyatı:
93,44
Liste Fiyatı: 115,00

Bedava Kargo?

24 Saatte Kargoda Stokta 1 ürün var.

Sepete Ekle

Kazancınız: 21,56

Kazanacağınız Puan: 160

banner

loading
Bu kitaba link vermek için alttaki html kodu web sayfanıza koyabilirsiniz;

<a href="https://www.kitapyurdu.com/kitap/hysteresis-makro-iktisat/541953.html"> <img src="https://img.kitapyurdu.com/v1/getImage/fn:11229292/wi:85/wh:true" alt="www.kitapyurdu.com'dan satın al" border=0></a>
banner
banner
banner
loading
banner
banner