banner
Sosyal Girişimcilik

Sosyal Girişimcilik

Sos­yal gi­ri­şim­ci­lik fark­lı iliş­ki­le­ri ve yak­la­şım­la­rı içe­ren kar­ma­şık bir ol­gu­dur. Bu ki­tap­ta sos­yal gi­ri­şim­ci­li­ğe kap­sam ola­rak ge­niş ba­kış açı­sın­dan yak­la­şıl­mış ve kâr ama­cı gü­den ya da güt­me­yen, özel ve ka­mu tüm ör­güt­ler­de bu ol­gu­nun var ola­bi­le­ce­ği sa­vu­nul­muş­tur. Bu amaç­la sos­yal gi­ri­şim­ci­lik tüm alan­la­rı içi­ne ala­cak şe­kil­de kav­ram­sal­laş­tı­rıl­mış­tır. Ay­nı şe­kil­de, sos­yal de­ğer­le­rin sa­de­ce kâr ama­cı güt­me­yen iş­let­me­ler ta­ra­fın­dan ya­ra­tıl­dı­ğı­nı ve sos­yal gi­ri­şim­ci­li­ğin sa­de­ce bu iş­let­me­ler için ge­çer­li ol­du­ğu­nu sa­vun­mak sos­yal gi­ri­şim­ci­lik kav­ra­mı­nın ge­li­şi­mi­nin önün­de­ki en bü­yük en­gel­ler­den bi­ri­si ola­rak ka­bul edil­miş­tir. Ki­tap, se­kiz fark­lı bö­lüm­den oluş­mak­ta­dır. İlk bö­lüm­de ya­zar, di­sip­lin­le­ra­ra­sı ça­lış­ma­la­ra hiz­met ede­bil­mek için sos­yal gi­ri­şim­ci­li­ğin kav­ram­sal çer­çe­ve­si­ni -her ne ka­dar da­ğı­nık ve tu­tar­lı bir teo­rik çer­çe­ve­den yok­sun ol­sa da- oluş­tur­ma­ya ça­lış­mak­ta ve sos­yal gi­ri­şim­ci­lik kav­ra­mı ve ol­gu­su­nun ge­li­şi­mi üze­rin­de dur­mak­ta­dır. Bu ne­den­le bu bö­lüm­de ola­sı bi­le­şen­le­ri ile sos­yal gi­ri­şim­ci­lik kav­ra­mı­na açık­lık ge­ti­ril­mek­te ve sos­yal gi­ri­şim­ci­li­ğin kav­ram­sal te­mel­le­ri ve mo­del­le­ri üze­rin­de du­rul­mak­ta­dır. İkin­ci bö­lüm­de, et­ki alan­la­rı ve top­lum­da­ki rol­le­ri her ge­çen gün da­ha da ar­tan kâr ama­cı güt­me­yen ör­güt­le­rin sos­yal gi­ri­şim­ci­lik­te ne­re­de ol­du­ğu ya da ne­re­de ol­ma­sı ge­rek­ti­ği tar­tı­şıl­mak­ta­dır. Son yıl­lar­da kâr ama­cı güt­me­yen ör­güt­ler­de sos­yal gi­ri­şim­ci­li­ğin ge­liş­me­si­ne yol açan ge­liş­me­ler­den bah­se­dil­mek­te ve top­lum­sal du­yar­lı­lı­ğın ve so­rum­lu­lu­ğun gi­de­rek art­tı­ğı gü­nü­müz­de bu ör­güt­ler­de­ki sos­yal gi­ri­şim­ci­le­rin top­lum­sal so­run­la­ra yö­ne­lik ye­ni­lik­çi çö­züm­ler­le yak­laş­tık­la­rı, bu çö­züm­le­ri ge­niş öl­çek­te uy­gu­la­dık­la­rı ve pi­ya­sa de­ğer­le­ri ve me­tot­la­rı­nı be­nim­se­dik­le­ri or­ta­ya ko­nul­mak­ta­dır. Yi­ne bu bö­lüm­de kâr ama­cı güt­me­yen ör­güt­ler ile iş­let­me­ler ara­sın­da­ki iliş­ki­nin sos­yal gi­ri­şim­ci­lik bağ­la­mın­da na­sıl bir so­nuç ya­rat­tğı da tar­tı­şıl­mak­ta­dır. Son ola­rak, ül­ke­miz­den ve dün­ya­dan ör­nek­ler­le kâr ama­cı güt­me­yen sek­tör­de­ki sos­yal gi­ri­şim­ci­lik ör­nek­le­ri­ne yer ve­ril­mek­te­dir. Üçün­cü bö­lüm­de ise ya­zar, ken­di ta­bi­riy­le “ba­sit akıl” yü­rü­te­rek, sos­yal gi­ri­şim­ci­lik ile is­tih­dam ara­sın­da çe­şit­li yön­ler­den iliş­ki ola­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­mak­ta ve sos­yal gi­ri­şim­le­rin is­tih­dam üze­rin­de­ki et­ki­le­ri­ni in­ce­le­mek­te­dir.

Liste Fiyatı:
Editor: Senem Besler
Yayın Tarihi: 29.03.2010
ISBN: 9786053772255
Dil: TÜRKÇE
Sayfa Sayısı: 224
Cilt Tipi: Karton Kapak
Kağıt Cinsi: 1. Hm. Kağıt
Boyut: 16.2 x 23.5 cm

Bu üründen 84 adet satın alınmıştır.


İlgili Kategoriler:

Fiyat Geçmişi: Product Price History Thumb
banner

loading
Bu kitaba link vermek için alttaki html kodu web sayfanıza koyabilirsiniz;

<a href="https://www.kitapyurdu.com/kitap/sosyal-girisimcilik/146967.html"> <img src="https://img.kitapyurdu.com/v1/getImage/fn:108995/wi:85/wh:true" alt="www.kitapyurdu.com'dan satın al" border=0></a>
banner
banner
banner
loading
banner
banner