banner
Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları (Yargıtay Kararları ile Çözümlü)

Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları (Yargıtay Kararları ile Çözümlü)

Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları (Yargıtay Kararları ile Çözümlü) adını taşıyan kitap, teorik bilgilerin hukuki sorunlara nasıl uyarlanacağını öğreterek Hukuk Fakültesi öğrencilerine sınavlarda kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu doğrultuda; Medeni Hukuka Giriş, Kişiler Hukuku ve Aile Hukuku alanındaki uyuşmazlıkların sonuca bağlanmasında öğrencilerin ihtiyaç duyduğu açıklığı sağlamak üzere tasarlanan olay kurguları ve yapılan değerlendirmeler yargı kararları ile desteklenmiştir.
 
 
İÇİNDEKİLER
 
 
OLAY 1: Mülkiyet hakkı, intifa hakkı, üst hakkı, oturma hakkı, bağlı haklar, eşyaya bağlı irtifaklar, düzensiz kişisel irtifaklar, şahsa bağlı irtifaklar, şahısla kaim irtifak hakları 1
TMK m.726/1, 806/1, 823/3, 826/1
 
OLAY 2: Alım hakkı, geri alım hakkı, yenilik doğuran hak, yenilik doğuran hakların özellikleri, şarta bağlanmış yenilik doğuran haklar, nisbi hak, nisbi hakların kuvvetlendirilmesi, alım hakkının tapuya şerhi, şerhin etkisi, irtifak hakları 7
TMK m.736/1, 838, 1009
 
OLAY 3: Alacak hakkı, borç ilişkisi, mülkiyet hakkı, sınırlı ayni haklar, irtifak hakları, rehin hakları, ipotek, bağlı haklar, fer’i hak, mutlak hak, nisbi hak, önalım hakkı, şerh yoluyla etkisi kuvvetlenen nisbi haklar 15
TMK m.726/1, 826/1,2, 838/2, 881, 1009/1
 
OLAY 4: Mülkiyet hakkı, sınırlı ayni haklar, taşınmaz yükü, eşyaya bağlı borç ilişkisi, malvarlığı hakları, satış sözleşmesi, sözleşmeden doğan borç ilişkisi, alacak hakkı, nisbi ve mutlak haklar 20
TMK m.683, 839, 849
 
OLAY 5: Kaynak hakkı, taşınır rehni, mutlak hak, bağlı haklar, alacağa bağlı ayni haklar, seçimlik borçlarda seçim hakkı, alacağa bağlı yenilik doğuran haklar, yenilik doğuran hakların türleri ve özellikleri 24
TMK m.837, 939; TBK m.87, 189/1
 
OLAY 6: Bağlı haklar, eşyaya bağlı ayni haklar, eşyaya bağlı irtifak, yararlanan taşınmaz, yüklü taşınmaz, kişiye bağlı irtifak, geçit hakkı, eşyaya bağlı mülkiyet, taşınmaz rehni, alacağa bağlı hak, ipotek, ipotekli borç senedi, irad senedi 31
TMK m.779, 838, 881/2, 891
 
OLAY 7: Borçlandırıcı işlem, tasarruf işlemi, kazandırıcı işlem, alacak hakkının ve taşınır-taşınmaz mülkiyetinin devri, iyiniyet, emin sıfatıyla zilyetten ayni hak kazanımı, rıza dışında elden çıkan hamile yazılı senedin kazanımı, iyiniyetin tam koruyucu etki sağlaması 36
TMK m.3, 705, 763/1, 988, 990
 
OLAY 8: Hukuki işlemin hükümsüzlüğü, hükümsüzlük hâlleri, yokluk, kesin hükümsüzlük, iptal edilebilirlik, düzelebilir hükümsüzlük, iptal hakkı, yolsuz tescil, tapu sicilinin düzeltilmesi davası 45
TMK m.705/1, 726/1, 826, 1021, 1024/2, 1025; TBK m.26, 27
 
OLAY 9: Hukuki işlemlerin yorumu ve tahvili, yorum ile tahvilin karşılaştırılması, taşınmaz satışı, intifa hakkı, intifa hakkının devri, noterde düzenlenen satış sözleşmesi, şekle aykırılık, kesin hükümsüzlük, irade özerkliği ve hukuki işlemlerin korunması ilkesi 51
TMK m.706, 794, 806; TBK m.237; Tapu K m.26
 
OLAY 10: Hakların kazanılma biçimleri, taşınırlar üzerindeki hakların aslen-devren ve tesisen kazanılması, cüz’i ve külli halefiyet, işleme yoluyla mülkiyetin kazanılması, taşınır üzerinde intifa hakkı kurulması, mirasın kazanılması 58
TMK m.599/1, 763/1, 775
 
OLAY 11: Mülkiyet hakkı, zilyetlik, istihkak ve taşınır davaları, çalıntı mal, iyiniyet, kötüniyet, kazandırıcı zamanaşımı yoluyla taşınır mülkiyetinin kazanılması, taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, sebebe bağlılık ilkesi, yolsuz tescil ve tapu sicilinin düzeltilmesi davası, tapu siciline iyiniyetli güvenin korunması 62
TMK m.683/2, 777/1, 989, 991/1, 1015, 1023, 1024, 1025/1
 
OLAY 12: Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, yolsuz tescil, tapu sicilindeki kayıtlara iyiniyetli güvenin korunması, sicil dışı unsurlara güven, sahte vekâletname, emin sıfatıyla zilyet, emin sıfatıyla zilyetten iyiniyetli ayni hak kazanımı, intifa hakkı, malikin tasarruf yetkisi 71
TMK m.988, 1023, 1025
 
OLAY 13: Rıza dışında elden çıkan taşınır, taşınırın iyiniyetle edinilmesi, iyiniyetin kısmi koruyucu etkisi, kazandırıcı zamanaşımı 78
TMK m.683/2, 777/1, 989/1,2
 
OLAY 14: Kişiliğin sona ermesi, ölümün ispatı, resmi sicillerin ispat gücü, gaiplik kararı, büyük ölüm tehlikesi içinde kaybolma, yetkili-görevli mahkeme, kararın geçmişe etkili olması, birlikte ölüm karinesi 81
TMK m.6, 7, 19/1, 29, 32, 33, 34, 35; Nüfus Hizmetleri K m.31
 
OLAY 15: Gaiplik, uzun zamandan beri haber alınamama, büyük ölüm tehlikesi içinde kaybolma, gaiplik kararının koşulları, evliliğe etkisi, evliliğin feshi istemi, ikinci evliliğin durumu 87
TMK m.32/1, 33, 35/2, 131, 145/b.1
 
OLAY 16: Fiil ehliyeti, fiil ehliyeti bakımından kişilerin ayrımı, sınırlı ehliyetsizler, tam ehliyetsizler, sınırlı ehliyetsizin borç altına girmesi, yasal temsilcinin rızası, rızanın açıklanma biçimleri, icazet, icazetle yapılamayacak işlemler, hükümsüzlük, dürüstlük kuralına aykırılık, hakkın kötüye kullanılması, kazandırıcı zamanaşımı 93
TMK m.15, 16/1, 449, 777/1
 
OLAY 17: Ayırt etme gücü, fiil ehliyeti, tam ehliyetsiz, tam ehliyetsizin temsil edilmesi, satış sözleşmesi, kesin hükümsüzlük, taşınırın zamanaşımı ile kazanılması, kazandırıcı zamanaşımının koşulları, taşınmazın bağışlanması, önemli bağışlama, yasak işlemler, yolsuz tescil, tapu sicilinin düzeltilmesi davası 99
TMK m.15, 449, 777/1, 989/1, 1023
 
OLAY 18: Ayırt etme gücünün geçici kaybı, sınırlı ehliyetsiz, tam ehliyetsiz, hukuki işlemin hükümsüzlüğü, dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması yasağı, haksız fiil ehliyeti, tam ehliyetsizin haksız fiil sorumluluğu, hukuka aykırılığın ortadan kalkması, haklı savunma 103
TMK m.2, 15; TBK m.49/1, 59, 63/2, 64/1
 
OLAY 19: Mahkeme kararıyla ergin kılınma, fiil ehliyeti, fiil ehliyetinin şartları, evlenme ehliyeti, kısıtlama, akıl hastasının kısıtlanması, kısıtlama kararının etkisi, iyiniyet ve sonuçları, yasal temsilcinin rızasına bağlı olmayan işlemler, sınırlı ehliyetsizin karşılıksız kazanımları, yasal temsilcinin veto hakkı 108
TMK m.12, 16/1, 124, 410
 
OLAY 20: Kişilik hakkı, kişilik hakkının korunması, kişilik hakkına ay- kırı hukuki işlemler, kişinin hayatı ve sağlığını tehlikeye atan sözleşmelerin hükümsüzlüğü, hukuka aykırı fiille gerçekleşen saldırılara karşı koruma, kişisel değerler, hukuka uygunluk sebepleri, kişilik hakkı saldırıya uğrayanın rızası 113
TMK m.23, 24; FSEK m.86
 
OLAY 21: Kamuya açık hayat alanı, özel hayat alanı, gizli hayat alanı, özel ve gizli hayat alanının korumalı hayat alanına dahil olması, kişilik hakkı, kişilik hakkını koruyucu davalar ve tazminat davaları, hukuka uygunluk sebepleri, rızanın kapsamının aşılması, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar, tam ehliyetsizin temsili 120
TMK m.24, 25; TBK m.58
 
OLAY 22: Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi, adın değiştirilmesi, yetkili ve görevli mahkeme, haklı neden, hâkimin takdir yetkisi, müstear adın korunması, durdurma, önleme ve tazminat davaları 126
TMK m.4, 24, 26, 27; Nüfus Hizmetleri K m.35, 36
 
OLAY 23: Tüzel kişiler, tüzel kişiliğin kazanılması, sınırlı sayı ve tipe bağlılık ilkeleri, hak ehliyeti, taraf ehliyeti, tüzel kişiliği olmayan ortaklık, serbest kuruluş sistemi, tescil sistemi 133
TMK m.47, 48, 57/1, 102/1; TBK m.620
 
OLAY 24: Dernekler, kurucu üyelik koşulları, kurulmuş derneğe sonradan üye olunması, derneğin tüzel kişilik kazanması, ticari faaliyette bulunması, kamu yararına çalışan dernekler, kamu yararına çalışan dernek statüsünün kazanılması, tüzel kişilerin fiil ehliyeti 139
TMK m.49, 51, 56/1, 57/2, 64/1; Dern. K m.3/1,3,4, 27/1; Dern. Yön. m.48, 49
 
OLAY 25: Üyelikten çıkarılma, genel kurul kararına karşı iptal davası, dava şartları, süre, dayanılacak hukuki nedenler, derneğin tacir sıfatını kazanması, tacir olmanın sonuçları, tüzel kişinin fiil ehliyeti, dernek yönetim organının haksız fiili, haksız fiil nedeniyle tüzel kişinin sorumlu tutulması, müteselsil sorumluluk 143
TMK m.49, 50, 56/1, 67, 83/1, 87/b.3; Dern. K m.2/a
 
OLAY 26: Derneğin kendiliğinden sona ermesi, ilk genel kurul toplantısının yapılmaması, zorunlu organların oluşturulmaması, genel kurul kararının iptali, ihbar ve şikâyet hakkının kötüye kullanılması, tüzel kişiliğe saldırı, kişilik hakkının korunması, tüzel kişinin iradesinin açıklanması, dernek tarafından dava açılması 150
TMK m.24, 25, 50/1, 83/1, 85, 87; TBK m.58
 
OLAY 27: Vakıf kurma işlemi, resmi senet ve ölüme bağlı tasarruf yoluyla vakıf kurulması, ehliyet, sınırlı ehliyetsizler bakımından yasak işlemler, vakfın tüzel kişilik kazanması, özgülenen hakların ve malların mülkiyetinin geçişi 157
TMK m.101, 102, 104, 105, 449, 502, 705; TBK m.183
 
OLAY 28: Vakfın sona ermesi, kendiliğinden sona erme hâlleri, vakfın ekonomik bakımdan acz içinde olması, vakıfta amaç unsuru, amacın değiştirilmesi, amacın gerçekleşmesinin olanaksız hâle gelmesi, mahkeme kararı, yetkili ve görevli mahkeme 161
TMK m.101/1, 113/1, 116/1
 
OLAY 29: Nişanlanma, nişanlanma sözleşmesinin koşula bağlanması, nişanlılığın sona ermesi, nişanın bozulması, sona ermenin sonuçları, hediyelerin iadesi, maddi ve manevi tazminat, zamanaşımı süresi 166
TMK m.120/1,2, 121, 122, 123
 
OLAY 30: Evlenme ehliyeti, normal evlenme yaşı, olağanüstü evlenme yaşı, evlenmeye izin verilmesi istemi, istemin bağlı olduğu koşullar, kişiye sıkı sıkıya bağlı hakların kullanılması, evlenme engelleri, kesin ve kesin olmayan evlenme engelleri 176
TMK m.124, 129, 132/1, 145/b.4, 154
 
OLAY 31: Evlenme, evlenmenin hukuki niteliği, evlenmenin esasa ilişkin şartları, evlenme ehliyeti, evlenme yaşı, olağanüstü durum ve pek önemli bir sebebin varlığı, hâkimin izni, yasal temsilcinin dinlenmesi, sınırlı ehliyetli, oy danışmanının görüşü, evlenmenin geçerliliği, sınırlı ehliyetsiz, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar, yasal temsilcinin izni, evlenme başvurusu, başvurunun incelenmesi, başvuruya eklenecek belgeler 181
TMK m.16/1, 124, 126, 127, 128, 136, 137, 429
 
OLAY 32: Kesin evlenme engelleri, mevcut evlilik, yakın hısımlık, evlenmenin hükümsüzlüğü, butlan, mutlak butlan sebepleri, iyiniyetin butlan davasına etkisi, bekleme süresine uyulmaması 185
TMK m.129/b.1, 145/b.1, 147/3, 154
 
OLAY 33: Hısımlığa dayalı evlenme engelleri, eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması, nisbi butlan ve mutlak butlan davaları, zamanaşımı, hak düşürücü süre, izni alınmayan yasal temsilcinin dava hakkı, butlan davası açılamayacak durumlar 189
TMK m.16/1, 126, 129/b.1, 131, 145/b.4, 147/3, 153
 
OLAY 34: Boşanma, özel ve genel boşanma sebepleri, kusura dayanan boşanma sebepleri, mutlak boşanma sebepleri, zina, fiili ayrılık, hak düşürücü süre, hâkimin istemle bağlı olması 193
TMK m.161, 166/1
 
OLAY 35: Küçük düşürücü suç işleme, pek kötü davranış, evlilik birliğinin temelinden sarsılması, özel ve genel boşanma sebepleri, mutlak ve nisbi boşanma sebepleri, kusura dayanan boşanma sebepleri 197
TMK m.162, 163, 166/1
 
OLAY 36: Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, zina, hayata kast, terk, terkin şartları, ortak hayatı yeniden kurma iradesi, özel-genel boşanma sebepleri, farklı boşanma sebeplerinin aynı davada birlikte ileri sürülmesi, affedilen olayların boşanma davasına dayanak oluşturamayacağı 201
TMK m.161, 162, 164, 166/1,2
 
OLAY 37: Boşanma davası, yetkili mahkeme, nafaka istemi, tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, kişilik hakkına saldırı, manevi tazminat, zamanaşımı süresi 206
TMK m.168, 169, 174/2, 175, 178
 
OLAY 38: Terk sebebine bağlı boşanma davası, terkin şartları, ihtar, ihtar bakımından yetkili mahkeme, ortak hayatın yeniden kurulması yönündeki samimi irade, davet edilen evin nitelikleri, maddi ve manevi bağımsızlık 213
TMK m.164, 168
 
OLAY 39: Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, boşanmaya sebep olan olaylarda eşlerin kusuru, kusurlu eşin dava açması, dava devam ederken eşlerden birinin ölmesi, ölümün boşanma davasına etkisi, davanın konusuz kalması, mirasçıların davaya devam etmesi, sağ kalan eşin miras hakkı 217
TMK m.166/1, 181
 
OLAY 40: Anlaşmalı boşanma, koşulları, hâkimin takdir yetkisi, boşanma protokolünde değişiklik yapılması, boşanmada yargılama usulü, genel boşanma sebepleri, kusura dayanmayan boşanma sebepleri, eşlerden birinin dava devam ederken ölmesi 221
TMK m.166/3, 181/2, 184
 
OLAY 41: Genel boşanma sebepleri, boşanma davasının reddi, fiili ayrılık, ortak hayatın yeniden kurulamaması, hak doğurucu süre, dava şartı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması 226
TMK m.166/1, 166/4
 
OLAY 42: Özel ve genel boşanma sebepleri, fiili ayrılık, koşulları, boşanma davasında uygulanan yargılama usulü, eşlerden birinin diğerine hakaret etmesi, onur kırıcı davranış, şikâyetten vazgeçmenin af niteliği taşımaması, terk, hâkimin ikrarla bağlı olmaması 230
TMK m.162, 166/1,3,4, 184
 
OLAY 43: Ayrılık kararı, koşulları, anlaşmalı boşanma, fiili ayrılık, eşlerin yükümlülükleri, ayrılık süresi boyunca evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin devam etmesi, sadakat yükümlülüğü, zina, terk, birlikte yaşama yükümlülüğünün ortadan kalkması, eşlerin ayrı yerleşim yeri edinebilmesi 235
TMK m.161, 164, 166, 170, 171
 
OLAY 44: Tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, manevi tazminat, boşanma kararı, kararın kesinleşmesinden sonra ileri sürülecek istemler, bu istemlerin tabi olduğu zamanaşımı süresi 240
TMK m.169, 174/2, 175, 178, 328
 
OLAY 45: Boşanma kararı, kararın çocuklar açısından sonuçları, velayet, velayetin kaldırılması, çocuğun korunması, koruma amaçlı önlemlerin değişen koşullara uyarlanması, eşler açısından doğan sonuçlar, boşanan kadının kişisel durumu, kadının boşandığı kocasının soyadını kullanmaya devam etmesi 245
TMK m.11/2, 173, 178, 183, 187, 349, 351
 
OLAY 46: Boşanma kararı, ortak çocukların velayeti, çocuk ile kişisel ilişki kurulması, çocuğun fiziki ve manevi gelişiminin önemi, ana ve baba dışında yakın hısımlar ile de kişisel ilişki kurulabileceği 250
TMK m.182, 323, 324, 325, 336
 
OLAY 47: Dürüstlük kuralına aykırılık, hakkın kötüye kullanılması, terk, evlilik birliğinin temelinden sarsılması, boşanma kararı, kararın sonuçları, velayet, ana ve babanın velayeti birlikte kullanması, velayetin kaldırılması, evliliğin genel hükümleri 258
TMK m.2, 164, 166/1, 335/1, 336/1, 342/1, 346, 348
 
OLAY 48: Aile konutu, tasarruf yetkisi kısıtlaması, borçlandırıcı işlem ve tasarruf işlemi ayrımı, tasarruf yetkisi eksikliğinin giderilmesi, aile konutu şerhi, yolsuz tescil, tapu sicilinin düzeltilmesi davası, tapu siciline iyiniyetle güven, iyiniyetin koruyucu etkisi 264
TMK m.194, 1023, 1025/1
 
OLAY 49: Evliliğin genel hükümleri, eşlerin hak ve yükümlülükleri, aile konutu, diğer eşin kira sözleşmesinin tarafı durumuna gelmesi, kira sözleşmesinin feshi, eşlerin müteselsil sorumluluğu, hâkimin müdahalesi, evlilik birliğinin korunması 269
TMK m.185/2, 192, 194/1,4, 195
 
OLAY 50: Eşin kişiliğinin ve ailenin huzurunun tehlikeye düşmesi, birlikte yaşama yükümlülüğü, ortak hayata ara verilmesi, ayrı yaşama hakkı, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi, hâkimin müdahalesi, evlilik birliğini koruyucu önlemler 275
TMK m.185/3, 195, 197/1,2,4
 
OLAY 51: Evlilik birliğinin korunması, ayrı yaşama hakkı, tedbir nafakası, yetkili ve görevli mahkeme, evlilik birliğinin temsili, müteselsil sorumluluk, temsil yetkisinin sona ermesi 279
TMK m.186/2, 188, 189, 197/1,2, 201
 
OLAY 52: Evlilik birliğinin temsili, birliğin temsiline ilişkin düzenlemeler, eşlerin temsil yetkisi, ailenin sürekli ihtiyaçları, eşlerin müteselsil sorumluluğu, müteselsil sorumluluğun ortadan kalkması, kişisel sorumluluk, temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması 285
TMK m.188/1, 189/1, 190
 
OLAY 53: Eşler arasındaki mal rejimi, yasal ve seçimlik mal rejimi ayrımı, mal rejimi sözleşmesi, edinilmiş mallara katılma rejimi, rejimin başlangıcı ve sona ermesi, rejimin tasfiyesi, katılma alacağının niteliği, bağlı olduğu zamanaşımı süresi, kişisel mallar, edinilmiş mallar, mal ayrılığı rejimi 290
TMK m.202, 203, 205, 218, 219, 220, 222/3, 225/2, 236
 
OLAY 54: Yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi, mal rejimi sözleşmesi, sözleşmenin içeriği, mal rejimi seçimi, geçmişe uygulanabilirlik, sözleşme ehliyeti, vesayet makamının izni, olağanüstü mal rejimi 297
TMK m.202, 203, 204, 205, 206, 219, 220, 221/2, 462/b.9; TMK-UK m.10
 
OLAY 55: Soybağı, çocuk ile baba arasında soybağının kurulması, babalık karinesi, karinenin çürütülmesi, soybağının reddi davası, dava açma hakkına sahip kişiler, hak düşürücü süre 303
TMK m.285, 286, 288, 289, 291
 
OLAY 56: Soybağının kurulması, kadın için öngörülen bekleme süresine uyulmaması, babalık karinesi, karinelerin çatışması, soybağının reddi davası, ispat yükü, evlenmenin hükümsüzlüğünün soybağı üzerindeki etkisi 308
TMK m.154, 156, 157, 285/1, 288/1, 290
 
OLAY 57: Soybağının reddi davası, davanın tarafları, dava açma süresi, sürenin başlangıcı, soybağının kurulması, tanıma, tanımanın hukuki niteliği, geçerlilik şartları ve hükümsüzlüğü 311
TMK m.285/1, 286/2, 289/2,3, 295/1,3
 
OLAY 58: Evlenme yoluyla soybağının kurulması, soybağının kurulmasına itiraz, hak düşürücü süre, soybağına ilişkin davalarda yetkili ve görevli mahkeme 315
TMK m.283, 292, 293, 294, 300
 
OLAY 59: Babalık davası, niteliği, davanın açılabilmesi için aranan şartlar, hak düşürücü süre, soybağının reddi davası, dürüstlük kuralına aykırılık, dava açma süresinin uzaması, babalık hükmü 320
TMK m.285/1, 286, 301, 302, 303
 
OLAY 60: Tanıma, çocuğun soyadı, evlilik içinde doğan ya da ana rahmine düşen çocuk, babalık karinesi, çocuğun ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşmesi, evlilik dışında doğan çocuk, soybağının hükümleri, soybağının reddi ve sonuçları 325
TMK m.285/1, 321; Nüfus Hizmetleri K m.28/4
 
OLAY 61: Nüfus kaydının düzeltilmesi davası, babalık karinesi, soybağının reddi, davacı sıfatı, hak düşürücü süre, tanıma, tanımanın şekli, görevli mahkeme, tanımanın gerçekleşebileceği zaman 330
TMK m.285, 286, 289, 291/1, 295/1, 296/1
 
OLAY 62: Babalık davası, hak düşürücü süre ve zamanaşımı süresi, kanıt ile ispat zorunluluğu, babalık davasının kamu düzeni ile ilgisi, kişilik hakkına saldırı, maddi ve manevi tazminat istemi, babalık hükmünün sonuçları 335
TMK m.129/b.1, 145/b.4, 303, 304, 327/1, 328, 336/1, 337, 498; Türk Vatandaşlığı K m.6, 7
 
OLAY 63: Evlat edinme, küçüklerin evlat edinilmesi, koşulları, tek başına evlat edinme, birlikte evlat edinme, vesayet altındaki küçüğün evlat edinilmesi, vesayet makamı ve denetim makamının izni 340
TMK m.305, 306, 307/2, 463/1
 
OLAY 64: Eşlerden birinin diğerinin çocuğunu evlat edinmesi, koşulları, evlat edinmenin hükümsüzlüğü, iptal davası, hak düşürücü süre, evlat edinmenin sonuçları, evlat edinilen küçüğün velayeti 344
TMK m.306/3, 308/2, 309/1, 314, 317, 319
 
OLAY 65: Birden fazla kişinin evlat edinilmesi, evlat edinmenin koşulları, sonuçları, yaş farkı, doğal babanın rızasının aranmaması, kan bağına dayanan soybağı, yapay soybağı, evlatlığın mirasçılığı 348
TMK m.282, 308/1, 309, 314/2,5, 500
 
OLAY 66: Evlat edinmenin şartları, kendisine oy danışmanı atanan kişinin evlat edinmesi, oy danışmanının rızası, evlat edinmenin sonuçları, evlenme yasağı, nişanlanmanın geçersizliği 352
TMK m.129/b.3, 429
 
OLAY 67: Evlat edinme ilişkisinin kurulması, mahkeme kararı, küçüklerin evlat edinilmesi, şartları, yokluk, ilişkiyi sona erdiren sebepler, evlatlık ilişkisinin kaldırılması, iptal davası, niteliği, iptal davası açılamayacak durumlar, ana ve babanın rızası, nüfus sicilinin düzeltilmesi davası, resmi sicil ve senetlerin ispat gücü 357
TMK m.7, 308/1, 309, 315/1, 317, 318; Nüfus Hizmetleri K m.36
 
OLAY 68: Velayet hakkı, eşlerden birinin ölümü, velayetin kaldırılması, vesayeti gerektiren hâller, velayet altındaki küçüğün vesayet altına alınamayacağı, kısıtlama sebepleri, vesayet altına alınacak kişinin dinlenmesi, yetkili ve görevli mahkeme 361
TMK m. 335/1, 336, 348, 349, 404/1, 406, 409/1, 411
 
OLAY 69: Kısıtlama kararı, kararın ilanı, iyiniyetin koruyucu etkisi, ayırt etme gücünden yoksunluk, tam ehliyetsiz karşısında iyiniyetin korunmaması, vasinin görevden alınması, vesayet altındaki kişinin korunması, yerleşim yeri değişikliği 365
TMK m.408, 410, 483/1, 484, 485, 486, 487
 
OLAY 70: Vesayet altındaki kişinin temsil edilmesi, vasinin yasal temsilci sıfatına sahip olması, vasinin rızası, rızanın farklı şekillerde açıklanabileceği, örtülü icazet, hukuki işlemin hükümsüzlüğü, noksanlık, kesin hükümsüzlük, vasinin dava açması, vesayet makamının izni, gecikmesinde sakınca bulunan durumlar, vesayet makamı kararına itiraz edilmesi 371
TMK m.16/1, 448, 451, 462/b.8, 488
 
OLAY 71: Kayyım ve yasal danışman atanmasının fiil ehliyetine etkisi, kayyımın yasal temsilci olarak hareket etmesi, oy danışmanının yasal temsil yetkisine sahip olmaması, noksanlık, temsil yetkisi eksikliğini gideren icazet, kesin hükümsüzlük 376
TMK m.426/b.1, 429, 458/1
 
OLAY 72: Vesayet altındaki kişinin evlat edinilmesi, evlat edinmenin vesayete etkisi, vesayet dairelerinin izni, vasi ile vesayet altındaki kişinin/veli ile velayet altındaki kişinin menfaatlerinin çatışması, kayyım atanması, temsil kayyımı 380
TMK m.308/3, 426/b.2, 463/b.1
 
OLAY 73: Çocuk ile ana-baba arasındaki hukuki işlemler, çocuğa kayyım atanması, hâkimin onayı, yasak işlemler, vesayetin kendiliğinden sona ermesi, velayetin geri verilmesi 384
TMK m.345, 351/2, 407, 449, 471
 
OLAY 74-111: ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR 389

Liste Fiyatı: 625,00
Yayın Tarihi: 21.02.2024
ISBN: 9786258200973
Dil: TÜRKÇE
Sayfa Sayısı: 461
Cilt Tipi: Karton Kapak
Kağıt Cinsi: 1. Hm. Kağıt
Boyut: 16 x 24 cm

Bu üründen 1.977 adet satın alınmıştır.

Kitapyurdu Fiyatı:
575,00

Bedava Kargo?

Genellikle 5-7 gün içinde kargoya verilir.?

Sepete Ekle

Kazanacağınız Puan: 176

Fiyat Geçmişi: Product Price History Thumb
Platin Üye olarak kargo ücreti ödemeden ekstra indirimli alışveriş yapabilirsiniz.
Üstelik yalnızca kazandığınız puanlarınızla ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz.
Platin Üyeliği Hemen Başlat
Platine Özel Fiyat: 546,25
banner

loading
Bu kitaba link vermek için alttaki html kodu web sayfanıza koyabilirsiniz;

<a href="https://www.kitapyurdu.com/kitap/medeni-hukuk-pratik-calismalari-yargitay-kararlari-ile-cozumlu/557881.html"> <img src="https://img.kitapyurdu.com/v1/getImage/fn:11854952/wi:85/wh:true" alt="www.kitapyurdu.com'dan satın al" border=0></a>
banner
banner
banner
loading
banner
banner